Υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία

alieia.jpgΑνάλυση του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει και εφαρμόζεται για την άσκηση της αλιείας με ψαροντούφεκο.

 

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ–ΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ-ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

 

ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ –ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

 

(Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΒΥΘΟΣ»)

 

Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΑΔΕΙΕΣ

Η αλιεία, εκτός από τη διάκρισή της σε παράκτια, μέση, υπερπόντια και σπογγαλιεία διακρίνεται επίσης, ανάλογα με το σκοπό της, σε επαγγελματική ή ερασιτεχνική. Ερασιτέχνης αλιέας (ψαράς) είναι το πρόσωπο  εκείνο που ασκεί την αλιεία για την ψυχαγωγία ή την άθλησή του και όχι για βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος (Άρθρο 1 του π.δ. 373/1985).

Όλοι όσοι ασχολούνται με την ερασιτεχνική αλιεία, κατά συνέπεια και με την αλιεία με ψαροντούφεκο, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ατομική άδεια αλιείας (Άρθρο 232 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα) ενώ αν χρησιμοποιείται και σκάφος πρέπει κι αυτό να είναι εφοδιασμένο με άδεια αλιευτικού σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας (Άρθρο 1 του β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α΄). Δεν είναι υποχρεωμένοι να εφοδιάζονται με ατομική άδεια αλιείας οι ερασιτέχνες ψαράδες που αλιεύουν από την ξηρά με πετονιά ή καλάμι και από θέσεις που ορίζονται από τη Λιμενική Αρχή.

 

Β. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η ερασιτεχνική ατομική άδεια αλιείας είναι αστυνομικής φύσεως και προβλέπεται από τους Κανονισμούς Λιμένα, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του ν.δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 A΄), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν.1940/91 (ΦΕΚ 40 Α’). Για την ενότητα παρουσίασης του όλου θέματος που σχετίζεται με την ερασιτεχνική άδεια αλιείας θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο άρθρο 10 παργ. 1ι του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παργ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (221 Α΄), έχει προβλεφθεί εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης και της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, τη χρονική διάρκεια  ισχύος της, την ανανέωση, ανάκλησή της κ.λπ λεπτομέρειες. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό αυτό διάταγμα και κατά συνέπεια ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών Λιμένα.

 

ΕΚΔΟΣΗ: Εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή αφού υποβληθεί αίτηση στην οποία επισυνάπτονται: (α) Το βιβλιάριο της άδειας (β) Δύο (2) φωτογραφίες (γ) αποδεικτικό είσπραξης τριών (3) Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν. και (δ) αποδεικτικό είσπραξης πέντε (5) Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. Τα παραπάνω αποδεικτικά εκδίδονται από τη Λιμενική Αρχή.

Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων. (Άρθρο 3 παργ.4 του ν. 2690/99, ΦΕΚ 45 Α΄) ή από εξουσιοδότηση

Το βιβλιάριο της άδειας κοστίζει 20 Ευρώ και πωλείται στα γραφεία του Ν.Α.Τ. (Εθνικής Αντιστάσεως 1 Πειραιάς) ή και στις περισσότερες Λιμενικές Αρχές.

 

ΙΣΧΥΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Η ερασιτεχνική ατομική άδεια αλιείας ισχύει για δύο (2) έτη από  την έκδοσή  της και ανανεώνεται, χωρίς αίτηση, κάθε διετία μέχρι να συμπληρωθούν οι θυρίδες ανανέωσης. Η ανανέωση γίνεται χωρίς αίτηση με την προσκόμιση του βιβλιαρίου της άδειας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και:

(α) αποδεικτικού είσπραξης τριών (3) Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν. και

(β) αποδεικτικού είσπραξης πέντε (5) Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

 

Γ. ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ: Εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή αφού υποβληθεί αίτηση στην οποία επισυνάπτονται:

(α) Το βιβλιάριο της άδειας

(β) αποδεικτικό είσπραξης τριών (3) Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν.

(γ) αποδεικτικό είσπραξης πέντε (5) Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και

(δ) Διπλότυπο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ποσού – τέλους ανάλογου προς την ιπποδύναμη της μηχανής που είναι εγκαταστημένη στο σκάφος.

            Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων. (Άρθρο 3 παργ.4 του ν. 2690/99, ΦΕΚ 45 Α΄) ή από εξουσιοδότηση.

Το βιβλιάριο της άδειας κοστίζει τριάντα πέντε (35) Ευρώ  και πωλείται στα γραφεία του Ν.Α.Τ. (Εθνικής Αντιστάσεως 1 Πειραιάς) ή και στις περισσότερες Λιμενικές Αρχές.

Το ύψος του τέλους, για την έκδοση (χορήγηση) της άδειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων Ευρώ (29,34) για σκάφη θάλασσας, κωπήλατα ή μηχανοκίνητα, με ιπποδύναμη μηχανής μέχρι 10 ΗΡ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ένα Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (1,47) ανά ίππο μηχανής μεγαλύτερης των 10 ΗΡ. (Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας αριθ. 251629/19-01-1994, ΦΕΚ 68 Β΄).

 

ΙΣΧΥΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Η ισχύς της άδειας είναι διετής, αρχίζει από την έκδοσή της ή την ανανέωσή της και λήγει τη 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους της ισχύος της. Ανανεώνεται μέσα στο τελευταίο  τρίμηνο (Οκτώβριος Νοέμβριος – Δεκέμβριος) πριν τη λήξη της.(Άρθρο 5 του β.δ.666/66).

Συγκεκριμένα: Άδειες που εκδόθηκαν κατά το έτος 2008 δηλ. από την 01-ΙΑΝ-2008 μέχρι και την 31-ΔΕΚ-2008 ισχύουν μέχρι την 31-ΔΕΚ-2009. Οι άδειες αυτές μπορούν και πρέπει να ανανεωθούν κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2009 δηλ. από την 01-ΟΚΤ-2009 μέχρι και την 31-ΔΕΚ-2009 για να ισχύσουν μέχρι την 31-ΔΕΚ-2011 κ.ο.κ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2237/Φ.103/84/02-08-1984 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Γεωργίας με τη με ημερ. 08/03/1984 επισημειωματική πράξη του, εάν οι άδειες αλιείας σκαφών που, χωρίς τη συνδρομή ανώτερης βίας ή ειδικών συγκεκριμένων συνθηκών που να δικαιολογούν την παράλειψη, δεν ανανεώθηκαν εμπρόθεσμα, δεν μπορούν να ανανεωθούν, αλλά θα δοθούν νέες άδειες με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την (νέα) έκδοσή τους. Είναι προφανές λοιπόν ότι παράλειψη εμπρόθεσμης ανανέωσης της άδειας αλιευτικού σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας, σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις για την έκδοση νέας άδειας (Αντίτιμο βιβλιάριου άδειας, χαρτόσημο  Δημοσίου, ένσημο Μετοχικού και τέλος υπέρ του Δημοσίου ανάλογο με την ιπποδύναμη της μηχανής του σκάφους).

Η ανανέωση γίνεται χωρίς αίτηση με την προσκόμιση του βιβλιαρίου της άδειας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και: (α) αποδεικτικού είσπραξης τριών (3) Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν. (β) αποδεικτικού είσπραξης πέντε (5) Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.και (γ) Διπλοτύπου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) ύψους, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. 251629/19-01-1994, δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67).

 

 

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα απαγορεύεται η υποβρύχια αλιεία:

(α) Εντός της περιοχής του λιμένα ή λουτρικών εγκαταστάσεων

(β) Σε παράκτιες περιοχές, όπου συχνάζουν λουόμενοι

(γ) Σε περιοχές όπου συντελείται επαγγελματική αλιεία και γενικά έχουν ριφθεί κάθε φύσεως αλιευτικά εργαλεία

(δ) Σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση πλωτών μέσων

(ε) Σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών (Σύμφωνα με το π.δ 373/1985, για το οποίο βλ. παρακάτω, η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία απαγορεύεται σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη απαγόρευση του Κανονισμού Λιμένα είναι ανενεργός) 

(στ) Σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των 10 μέτρων

(ζ) με χρήση καταδυτικής συσκευής

(η) μετά τη δύση και πριν την ανατολή του ήλιου

(θ) με τη βοήθεια ηλεκτρικού φανού ή άλλου φωτιστικού μέσου.

Εκτός από τις ειδικές για την υποβρύχια αλιεία απαγορευτικές διατάξεις των Κανονισμών Λιμένα, έχουν εφαρμογή και οι γενικές για την αλιεία διατάξεις των ίδιων Κανονισμών. Έτσι απαγορεύεται η υποβρύχια αλιεία και:

(α) Εντός της συνήθους πορείας των πλοίων, των διαύλων και της περιοχής παράλλαξης ή αλλαγής πορείας των πλοίων

(β) Σε περιοχές ναρκοπεδίων

(γ) Σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από κάθε υποβρύχια κατασκευή ή καλώδιο (αποχετευτικοί αγωγοί ύδρευσης, υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού κ.λπ.) και

(δ) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από στρατιωτικές γενικά εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια.

Ειδικά για την περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Κανονισμού Λιμένα Πειραιά αριθ. 86/1971(ΦΕΚ 86 Β΄) «απαγορεύεται η αλιεία με υποβρύχιο όπλο (ψαροντούφεκο) στις παράκτιες περιοχές από της Πειραϊκής Χερσονήσου μέχρι και Λαγονησίου περιλαμβανομένου». 

Τέλος σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις των Κανονισμών Λιμένα απαγορεύεται να τηρούνται τα ψαροντούφεκα σε κατάσταση οπλισμού όταν μεταφέρονται από το λιμένα, επάνω σε πλωτά μέσα ή φέρονται στην ακτή. 

 

Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

            Σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 373/1985 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως το π.δ. αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το π.δ. 96/1998 (ΦΕΚ 79 Α΄) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) αριθ. 251629/19-ΙΑΝ-1994 (ΦΕΚ 68 Β΄) απαγορεύεται η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία:

(α) Κατά το μήνα Μάιο

(β) Αμέσως μετά τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου

(γ) Από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους

(δ) Σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από το σημείο όπου συνήθως φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, τα λιμενικά έργα ή ναυτιλιακές σημάνσεις ή σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, δίχτυα με εμφανή σήμανση καθώς και τα αγκυροβολημένα πλοία

(ε) Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών καθώς και εισόδους-εξόδους λιμανιών ή αγκυροβολίων.

            Απαγορεύεται επίσης στους ερασιτέχνες υποβρύχιους ψαράδες:

(α) Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων

(β) Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στην ξηρά.

(γ) Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή

(δ) Να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και γενικά στα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτούς

(ε) Να χρησιμοποιούν καμάκι που η προωστική του δύναμη να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος

(στ) Να χρησιμοποιούν δίχτυα σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας

(ζ) Να αλιεύουν ψάρια βάρους μικρότερου από εκατόν πενήντα (150 γραμμάρια

(η) Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως.     

            Εξάλλου σύμφωνα με την παργ. 2 του άρθρου 2, όπως ισχύει, του π.δ. 373/1985, το οποίο είναι το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει την ερασιτεχνική αλιεία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η υποβρύχια αλιεία με ψαροντούφεκο, κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:

(α) Μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα, (Σημείωση: Κεφαλόποδα είναι τα καλαμάρια, οι σουπιές, τα θράψαλα και τα χταπόδια) εφόσον ψαρεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, στα οποία υπάγεται και το ψαροντούφεκο. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνον έχει μεγαλύτερο βάρος και

(β) Ένα μόνον άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinephelus).

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό πολλές από τις απαγορευτικές διατάξεις που θεσπίσθηκαν με το π.δ. 373/1985 είναι ίδιες με αντίστοιχες των Κανονισμών Λιμένα. Θα πρέπει όμως να διευκρινισθεί ότι το π.δ. 373/1985 είναι νεώτερο των Κανονισμών Λιμένα και βεβαίως ειδικό για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας, επιφανειακής και υποβρύχιας, αφού έχει εκδοθεί κατά σαφή και συγκεκριμένη εξουσιοδότηση (ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α΄, όπως ισχύει). Επομένως οι διατάξεις του κατισχύουν των αντίστοιχων των Κανονισμών Λιμένα, κατά το μέρος που είναι αντίθετες ή ρύθμισαν διαφορετικά το ίδιο θέμα, και εφαρμόζονται κατά το μέρος που επαναλαμβάνονται οι ίδιες ρυθμίσεις. Η παραπάνω διευκρίνιση κρίνεται απαραίτητη γιατί διαφορετικές διοικητικές κυρώσεις (Διαφορετικά όρια ελάχιστου και μέγιστου ύψους προστίμου) προβλέπονται για τους παραβάτες (Βλ. παρακάτω). Τέλος δυσεξήγητη είναι η διάταξη, που απαγορεύει την ερασιτεχνική αλιεία, επιφανειακή και υποβρύχια, κατά τον μήνα Μάιο κάθε χρόνου, αφού τέτοια απαγόρευση δεν έχει θεσμοθετηθεί για την επαγγελματική αλιεία, αν ήθελε ληφθεί υπόψη ότι στόχος του εν λόγω π.δ. είναι η προστασία του ενάλιου ζωικού πλούτου της χώρας μας, η ανάπτυξη της αλιευτικής παραγωγής και η αποτροπή διαταραχής της ισορροπίας του υδάτινου οικολογικού συστήματος. Το μόνο, ίσως, επιχείρημα που θα μπορούσε να προβληθεί και έχει ακουσθεί, είναι ο μεγάλος αριθμός των ερασιτεχνών ψαράδων σε σχέση με τους επαγγελματίες. Το Υπουργείο Γεωργίας θα μπορούσε ίσως να επανεξετάσει την συγκεκριμένη αυτή απαγόρευση προς την κατεύθυνση της κατάργησής της.

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

Οι παραβάτες των διατάξεων των Κανονισμών Λιμένα τιμωρούνται με πρόστιμο κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), η οποία ακολουθεί τα εξής στάδια:

(α) Βεβαίωση της παράβασης από το λιμενικό όργανο

(β) σύνταξη και αποστολή στον παραβάτη κλήσης σε απολογία

(γ) απολογία παραβάτη μέσα σε 24 ώρες

(δ) έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου ή απαλλακτικής εφόσον οι προβαλλόμενοι, στην απολογία, λόγοι και επιχειρήματα κρίθηκαν από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής βάσιμα και επαρκή

(ε) Επίδοση της απόφασης.

Το ανώτατο ύψος προστίμου είχε ορισθεί κατά το έτος 2001 με το π.δ. 193/01 (ΦΕΚ 156 Α΄) στα 29.347,03 Ευρώ αναπροσαρμοζόμενο ετήσια κατά ποσοστό 5%. Κατώτατο όριο δεν προβλέπεται, πλην όμως σύμφωνα με την υπ’ αριθ.1082497-24/0016/09 -IΟΥΛ- 1998 (ΦΕΚ 772 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 39 παργ.3 και 6 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄) με τίτλο «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», το όριο του ποσού μέχρι του οποίου δεν ενεργείται βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ τίτλων είσπραξης για έσοδα του Δημοσίου, ορίσθηκε στα 26.41 Ευρώ.

 

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Κατά της απόφασης της Λιμενικής Αρχής, με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο για παράβαση των Κανονισμών Λιμένα, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής (απαιτείται δικηγόρος), σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που ορίζει ο ν. 2717/99, στο αρμόδιο Τακτικό Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός χρονικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της νομότυπης επίδοσης της απόφασης επιβολής προστίμου. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την καταβολή του προστίμου.

 

Β. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

            Οι παραβάτες του π.δ. 373/1985 τιμωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις κυρώσεις που προβλέπονται  στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970, με πρόστιμο και άλλες παρεπόμενες ποινές (Αφαίρεση της άδειας αλιείας ατομικής και σκάφους, αν χρησιμοποιήθηκε, κατάσχεση και εκποίηση του αλιεύματος και των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών των οποίων απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους σε όλη τη χώρα). Τα όρια του προστίμου είναι από 293,47 μέχρι 1.467,35 Ευρώ εκτός αν πρόκειται για παράβαση των διατάξεων που καθορίζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο να αλιευθεί μέγεθος (διαστάσεις, βάρος κ.λπ) ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών, οπότε τα όρια του προστίμου είναι από 586,94 μέχρι 2934,70 Ευρώ. Οι διαστάσεις (μήκος) των ψαριών που επιτρέπεται να αλιευθούν προβλέπονται από το β.δ. της 26-1-1954 (ΦΕΚ 25 Α΄), και το Παράρτημα  III του  Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21 Δεκεμβρίου 2006 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L.409). Υπενθυμίζεται ότι ο ψαροντουφεκάς απαγορεύεται να ψαρεύει ψάρια βάρους μικρότερου των 150 γραμμαρίων. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια διετία ο χρόνος αφαίρεσης και τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Ιδιαίτερα οι παραβάτες της διάταξης που απαγορεύει τη χρησιμοποίηση καμακιού που η προωστική του δύναμη προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος τιμωρούνται με πρόστιμο από 1.467,35 μέχρι 14.673,5 Ευρώ. Οι παραβάσεις αυτού του είδους είναι και ποινικές, οι παραβάτες διώκονται κατά την αυτόφωρη διαδικασία και τιμωρούνται με φυλάκιση (από 5 μήνες μέχρι 3 έτη σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.δ. 420/1970) και χρηματική ποινή κατά το άρθρο 57 του Π.Κ, ανεξάρτητα από τις διοικητικές ποινές του προστίμου και των άλλων παρεπόμενων ποινών. Τέλος όπως έχει διευκρινισθεί από το ΥΕΝ (Σχετ: ΥΕΝ/ΔΛΑ 6814/29-10-1985) οι παραβάτες της διάταξης της παργ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 373/1985 που απαγορεύει την εμπορία και πώληση από τους ερασιτέχνες των αλιευμάτων τους εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο κ.λπ) διώκονται και τιμωρούνται και με τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 20 του ν.δ. 420/1970. 

 

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο κ.λπ) της Λιμενικής Αρχής επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή στο Συμβούλιο  Αλιείας (Σ.Α.), μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επίδοσή της. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την καταβολή του προστίμου. Η προσφυγή πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο 12 Ευρώ. για πρόστιμο έως 293,47 Ευρώ ή με παράβολο 24 Ευρώ για πρόστιμο πάνω από 293,47 Ευρώ, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται απαράδεκτη. Το παράβολο αυτό δεν επιστρέφεται ακόμη και αν γίνει δεκτή η προσφυγή.

Η απόφαση του Σ.Α επί της προσφυγής μπορεί να άρει (εξαφανίσει) ή να μειώσει τη ποινή του προστίμου που επιβλήθηκε με την απόφαση της Λιμενικής Αρχής. Εάν η απόφαση του Σ.Α απαλλάσσει το πρόσωπο που άσκησε τη προσφυγή ή διατάσσει τη μείωση του προστίμου τότε επιστρέφεται ολόκληρο το πρόστιμο ή το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε, στη περίπτωση βέβαια που το πρόστιμο είχε καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η επιστροφή γίνεται με ενέργειες της Λιμενικής Αρχής ,που είχε επιβάλλει το πρόστιμο, προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Κατά της απόφασης του Σ.Α επί της ενδικοφανούς προσφυγής μπορεί να ασκηθεί ουσιαστική προσφυγή (απαιτείται δικηγόρος) στο αρμόδιο Τακτικό Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που ορίζουν το άρθρο 9 παργ. 5 του ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70 Α΄), και ο ν. 2717/99 με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας».

 

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 ΓΙΑ ΤΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ

 

1.      Μη ψαρεύεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνηση πλωτών μέσων.

2.      Μη ψαρεύεις πριν περάσουν 3-4 ώρες από το φαγητό καθώς και όταν έχεις πιει οινοπνευματώδη ποτά.

3.      Μη ψαρεύεις μόνος σου. Αν βρεθείς σε κίνδυνο δεν έχεις που να απευθυνθείς για βοήθεια.

4.      Μη ψαρεύεις για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τις δυνάμεις σου

5.      Ντύσου καλά. Η δραστηριότητα στο νερό επιφέρει γρήγορη απώλεια της θερμοκρασίας του σώματος και μπορεί να καταλήξει σε υποθερμία, αργή πνευματική αντίδραση κ.λπ. Γι’ αυτό αν ψαρεύεις επί μακρό χρονικό διάστημα πρέπει να ντύνεσαι με κατάλληλη στολή, γάντια, σκούφο και μποτάκια.

6.      Γνωστοποίησε σε φιλικό σου πρόσωπο την περιοχή στην οποία θα ψαρέψεις καθώς και την πιθανή ώρα επιστροφής σου.

7.      Επισκέψου το γιατρό σου. Η πιστή και ακριβής τήρηση των οδηγιών του κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη.

8.      Αν αισθανθείς ρίγος ή ζαλάδα βγες αμέσως έξω από τη θάλασσα.

9.      Αν πάθεις κράμπα μη φοβηθείς. Χαλάρωσε το μέρος του σώματός σου που πιάστηκε και με αργές κινήσεις κολύμπησε προς την ακτή.

10.  Να τηρείς πάντα τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο άσκησης της αλιείας με ψαροντούφεκο. Προστατεύεις έτσι τη σωματική ακεραιότητα, τη δική σου και των άλλων, και αποφεύγεις τις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο κ.λπ) που είναι αυστηρές.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!

 

            Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι ψαράδες, όταν είναι σε κατάδυση, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (τσαμαδούρα) πλαστικό, χρώματος κίτρινου, ο οποίος να φέρει μια σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή, στην οποία να αναγράφονται τα ψηφία Υ.Δ (Υποβρύχια Δραστηριότητα), ο οποίος να είναι ορατός με κανονικές συνθήκες από απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστο μέτρων. Εάν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο αυτό. Ο υποβρύχιος ψαράς πρέπει να κινείται σε μία ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από το σημαντήρα ή το πλωτό μέσο (Άρθρο 3 παργ. 3 του π.δ.373/1985). 

 

You may also like...

rfwbs-slide