ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

usefull.jpg

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1535 τ.Β΄/4-8-2008 ο νέος Γενικός Κανονισμός Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 45 με τίτλο «Συμπλήρωση-Τροποποίηση των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθ. 20, 23 και 38 και άλλες διατάξεις».
Από τις νέες ρυθμίσεις σταχυολογούνται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

(1) H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους θα ορίζονται εντός 18 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής και πρωτοκόλλησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης από την επόμενη ημέρα.

(2) Ανεξαρτήτως ηλικίας ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στις εξετάσεις ή να ανανεώνει, ανά τριετία, την άδεια χειριστή μετά το 65ο έτος της ηλικίας του, θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης οχήματος.

(3) Αν κάποιος αποτύχει στη θεωρητική εξέταση θα μπορεί να συμμετάσχει αμέσως μετά στην πρακτική εξέταση για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

(4) Θεσμοθέτηση δυνατότητας δημιουργίας διαύλων σε ελεύθερες (όχι οργανωμένες/πολυσύχναστες) θαλάσσιες περιοχές για την εκκίνηση/επιστροφή των μηχανοκίνητων γενικά θαλάσσιων μέσων αναψυχής

(5) Όλα τα πλοία, πλοιάρια, μικρά σκάφη και μηχανοκίνητα γενικά μέσα αναψυχής υποχρεώνονται να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη από 150 μέτρα από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις σήματα που δηλώνουν τη διενέργεια υποβρύχιας αλιείας.

(6) Αυξάνεται το ολικό μήκος από τα δέκα (10) στα δώδεκα (12) μέτρα για να θεωρείται ένα ερασιτεχνικό σκάφος ως μικρό.

(7) Αυξάνεται το ολικό μήκος από τα επτά (7) στα δέκα (10) μέτρα για να θεωρείται ένα σκάφος μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων ως μικρό.

(8) Στα μικρά σκάφη ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα μέτρων καθώς και στα μικρότερου μήκους στην άδεια εκτέλεσης πλόων των οποίων ως τοπικά όρια πλόων αναγράφεται η ένδειξη «πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς» προστίθεται, από την 05-ΦΕΒ-2009 ως υποχρεωτικό εφόδιο το G.P.S.

(9) Τα άνω των 10 και μέχρι και 12 μέτρων ιστιοφόρα σκάφη, υποχρεώνονται να προσκομίζουν βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού περί χαρακτηρισμού του σκάφους ως ιστιοφόρου

(10) Όλα τα μικρά σκάφη που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πάνω από 10 επιβαίνοντες, σύμφωνα με την άδεια εκτέλεσης πλόων τους, θα εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.).

(11) Ο χρόνος ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων των ερασιτεχνικών μικρών σκαφών διπλασιάζεται, από τα τέσσερα (4) στα οκτώ (8) έτη.

(12) Κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας θα μπορεί να εφοδιασθεί και με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εφοδιάσει το ερασιτεχνικό σκάφος, που τυχόν έχει στην κυριότητά του, με άδεια αλιείας σκάφους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Ο Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 θα αρχίσει να ισχύει μετά την 05-ΟΚΤ-2008, με εξαίρεση την παραπάνω περίπτωση (8) για το G.P.S. και την περίπτωση (12) της οποίας η ημερομηνία έναρξης ισχύος θα ορισθεί με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών αναβάθμισης του Κέντρου Αλιευτικού Μητρώου (Κ.Α.Μ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Στο υπό έκδοση βιβλίο «ΛΙΜΕΝΟΜΙΑ» θα εξειδικεύονται οι νέες ρυθμίσεις.

You may also like...

rfwbs-slide