ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1576 τ.Β΄/6-8-2008 και ήδη ισχύει η αριθ. 2123/09/2008/4-7-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με την οποία καθορίζεται χρονική προθεσμία, σε εργάσιμες ημέρες, εντός της οποίας θα ολοκληρώνονται από τις Λιμενικές Αρχές συγκεκριμένες υποθέσεις/αιτήματα πολιτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στο υπό επανέκδοση (Γ΄ Έκδοση) βιβλίο “Λιμενομία”  θα εξειδικεύονται όλες οι υποθέσεις/αιτήματα.

You may also like...

rfwbs-slide