ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΑΧΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Με το αριθ. 164527/8-4-2008 έγγραφο της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που απευθύνεται προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής «Η ερασιτεχνική αλιεία διενεργείται στο πλαίσιο του Π.Δ. 373/1985 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α΄), και του Π.Δ. 109/2002. Σύμφωνα με την παργ. 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ. κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει μόνο ψάρια και κεφαλόποδα καθώς και ορισμένα είδη δολωμάτων. Συνεπώς η αλιεία οποιουδήποτε άλλου υδρόβιου οργανισμού από ερασιτέχνη αλιέα απαγορεύεται».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Κεφαλόποδα είναι τα χταπόδια, οι σουπιές, τα καλαμάρια, τα θράψαλα και οι μοσχιοί. Το Π.Δ. 109/2002 έχει τίτλο «Αλιεία δολωμάτων», δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 92 Α΄ και σύμφωνα με την παργ. 2 του άρθρου 3 «Οι ερασιτέχνες αλιείς επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο τα είδη ζώντων δολωμάτων Ophelia bicomis (σκουλήκι της όμμου), Pateila spp (πεταλίδα) και Paguridea (κατσιμόμαλο, στρομπόρι, ποδαράτο, ποpφύρα, κυρίκι, σκαλτσίνι), που καταγράφονται στο παράρτημα Ι με αύξοντες αριθμούς 6, 9 και 16, τις επιτρεπόμενες για αυτό περιόδους αλιείας και σε ποσότητες μέχρι 30 ατόμων ανά είδος, ημέρα και ερασιτέχνη αλιέα, χωρίς σκάφος, ή μέχρι 60 ατόμων ανά είδος, ημέρα και σκάφος τηρουμένων και των διατάξεων του π.δ 373/85 Ερασιτεχνική – Αθλητική Αλιεία». Υπόψη ότι η αλιεία ζώντων δολωμάτων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μέχρι μία (1) ώρα πριν τη δύση του ηλίου. Παρατίθεται πιο κάτω απόσπασμα του Παραρτήματος 1 με τους αύξοντες αριθμούς 6, 9 και 16.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α/Α

Επιστημονική

ονομασία

Κοινό όνομα

Ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος

Απαγορευτική περίοδος αλιείας

6

Ophelia bicomis

σκουλήκι της άμμου

5 cm

1η Φεβρουαρίου μέχρι και 31η Μαρτίου

9

Gastropoda

Pateila spp

Πεταλίδα

3 cm

1η Απριλίου μέχρι και 31η Μαΐου

16

Paguridea

κατσιμόμαλο, στρομπόρι, ποδαράτο, ποpφύρα, κυρίκι, σκαλτσίνι

5 cm

(ρύγχος-τέλσον)

1η Μαΐου μέχρι και 31η Αυγούστου

You may also like...

rfwbs-slide