ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

Για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφαλείας, ισχύει ο Νόμος 2844/2000 (ΦΕΚ 22 Α΄), ο οποίος εφαρμόζεται, μεταξύ των άλλων, και στις περιπτώσεις σύστασης ενεχύρου σε μικρά σκάφη. Οι ως άνω διατάξεις κατισχύουν όλων των προγενέστερων που ορίζουν διαφορετικά. Επιπλέον σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις του άρθρου 20 του εν λόγω Νόμου, από την έναρξη ισχύος του καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4332/1929 και οι διατάξεις του ν.δ. 572/1948 κατά το μέρος που προβλέπουν ενέχυρο σε αλιευτικά και σπογγαλιευτικά πλοιάρια. Επίσης ενέχυρα που συστήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του υπόψη Νόμου, δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων, διατηρούνται και διέπονται από τις καταργούμενες οικείες διατάξεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 1329.1/14/07 (ΦΕΚ 1854 Β΄/13-9-2007) για τη σύσταση ενεχύρου σε μικρά σκάφη καταβάλλεται ποσό πέντε (5) Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ-Β΄αριθ. 2127/60/09/6-8-2009 προς όλες τις Λιμενικές Αρχές.

You may also like...

rfwbs-slide