ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το, υπό τον τίτλο «Λοιπές διατάξεις»,  άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535 τ.Β’/4-8-2008):

«1. Κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, μπορεί να εφοδιασθεί και με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας και να αλιεύει επιβαίνοντας σε σκάφος που έχει εφοδιαστεί με άδεια σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας.

Απαγορεύεται στους κατόχους ερασιτεχνικής ατομικής αλιείας, η αλιεία από σκάφη εφοδιασμένα με άδεια επαγγελματικής αλιείας.

Απαγορεύεται στο ίδιο πρόσωπο η κατοχή περισσότερων από μία ατομικών αδειών ίδιας κατηγορίας (επαγγελματικής – ερασιτεχνικής).

2. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου θα ορισθεί με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών αναβάθμισης του Κέντρου Αλιευτικού Μητρώου (Κ.Α.Μ.)».

Με τη διαταγή ΥΠτΠ/ΛΣ/ΔΛΑ Β΄-Γ΄ ΩΠ: 251056/05-2010 προς όλες τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας γνωστοποιήθηκε ότι οι διαδικασίες αναβάθμισης του Κέντρου Αλιευτικού Μητρώου ολοκληρώθηκαν.

Κατά συνέπεια άρχισε να ισχύει η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας μπορεί να εφοδιασθεί και με αντίστοιχη ερασιτεχνική και να αλιεύει επιβαίνοντας σε σκάφος εφοδιασμένο με άδεια σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παργ. 1α του π.δ. 373/85 (ΦΕΚ 131 Α΄) προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας είναι η κατοχή ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, παρέχεται πλέον το δικαίωμα σε επαγγελματία αλιέα ιδιοκτήτη ερασιτεχνικού σκάφους να το εφοδιάσει και με άδεια σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας.

You may also like...

rfwbs-slide