ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται άδεια διαμονής για εργασία μπορεί να χορηγηθούν ατομικές επαγγελματικές άδειες αλιείας με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για ημεδαπούς και κοινοτικούς υπηκόους. Οι κάτοχοι ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας μπορούν να εργασθούν ως αλιεργάτες και πληρώματα αλιευτικών σκαφών μέσης και παράκτιας αλιείας αλλά και ως εργάτες υδατοκαλλιεργειών. Ομοίως υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στη χώρα και κατέχουν άδεια διαμονής κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) μπορούν να εφοδιασθούν με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση στους παραπάνω αδειών αλιείας σκαφών (επαγγελματικές – ερασιτεχνικές). (ΣΧΕΤ: ΥΠτΠ/ΓΓΝΑΝ/ΔΛΑ-Γ 051329/08-10).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) έχει ως ακολούθως:

«2. Καθιερώνονται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών δια μονής, καθώς και οι τύποι αδειών που περιλαμβάνονται σε αυτές. Οι Τύποι αδειών διαμονής παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του νόμου αυτού:

Α) Άδεια διαμονής για εργασία:

Α1. Εξηρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου

Α2. Εποχιακή εργασία

Α3. Στελέχη εταιριών

Α4. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας

Α5. Αθλητές Προπονητές

Α6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

Α7. Πνευματικοί δημιουργοί

Α8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών

Β) Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα:

Β1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

Β2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

Γ) Άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους:

Γ 1. Σπουδές

Γ 2. Επαγγελματική κατάρτιση

Γ 3. Υπότροφοι. Ειδικά προγράμματα

Γ 4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές

Γ 5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

Γ 6. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Γ 7 Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων

Γ 8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών

Γ 9. Ανταποκριτές ξένου τύπου

Γ 10. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών

Γ 11. Αθωνιάδα Σχολή

Γ 12. Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου

Γ 13. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού

Γ 14. Ερευνητές

Δ) Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους:

Δ1. Ανθρωπιστικοί

Δ2. Δημόσιο Συμφέρον

Δ3. Θύματα εμπορίας

Ε) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση:

Ε1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Ε2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Ε3. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.

ΣΤ) Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας.

Ζ) Άδεια διαμονής επί μακρόν  διαμένοντος.».

You may also like...

rfwbs-slide