ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ

Αριθ. 269/2010 Γνωμοδότηση

του Ε΄ Τμήματος του  Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους


Περίληψη ερωτήματος της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Αν στο πλαίσιο του άρθρου 5 του β.δ. 666/1966 είναι δυνατή η ανανέωση της επαγγελματικής άδειας αλιείας σκαφών παροπλισμένων, ημικατεστραμμένων, μη ικανών για εργασία, τα οποία δεν εργάσθηκαν ως αλιευτικά επί σειρά ετών, δηλαδή αλιευτικών σκαφών που δεν διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων που αποδεικνύει την αξιοπλοΐα τους ακόμη και αν πρόκειται να αντικατασταθούν στη συνέχεια».

Περίληψη της Γνωμοδότησης

του Ε΄ Τμήματος του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

«Κατ’ ακολουθία των προεκτιθεμένων, το Τμήμα γνωμοδότησε ομόφωνα ότι στο πλαίσιο του άρθρου 5 του β.δ. 666/1966 δεν είναι δυνατή η ανανέωση της επαγγελματικής άδειας αλιείας σκαφών παροπλισμένων, ημικατεστραμμένων, μη ικανών για εργασία, τα οποία δεν εργάσθηκαν ως αλιευτικά επί σειρά ετών, δηλαδή αλιευτικών σκαφών που δεν διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων που αποδεικνύει την αξιοπλοΐα τους ακόμη και αν πρόκειται να αντικατασταθούν στη συνέχεια».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 1: Στα παραπάνω (ερώτημα και γνωμοδότηση) γίνεται μνεία των εξής νομοθετημάτων: β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 και Καν. (ΕΚ) 2371/2002.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 2: Ερωτήματα που, κατά την άποψή μου, ανακύπτουν:

1. Ποια είναι η έννοια της έκφρασης «σειρά ετών», δηλ. ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός της σειράς των ετών. Πάντως και σε κάθε περίπτωση για να είναι «σειρά» ετών θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός να είναι τα δύο (2) έτη.

2. Και αν είναι τα δύο (2) έτη, ποια είναι η χρονική τους αφετηρία. Θα είναι η ημερομηνία ανανέωσης της άδειας ή η ημερομηνία λήξης της ισχύος της.

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβαίνει η Διοίκηση όταν συντρέχουν περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, που να δικαιολογούνται από τις ειδικές συγκεκριμένες συνθήκες. Ειδικά για την περίπτωση αυτή υπάρχει πληθώρα αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Διοικητικών Δικαστηρίων αλλά και Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4. Γιατί η Διοίκηση, αντί για αιτήματα γνωμοδοτήσεων, δεν προβαίνει στην έκδοση Κανονιστικού Διατάγματος για τη τροποποίηση των σχετικών, ισχυουσών σήμερα, διατάξεων του Βασιλικού Διατάγματος 666/66, για να ρυθμίσει με το νόμιμο αυτό τρόπο το όλο θέμα, αφού πριν για λόγους επιεικείας και χρηστής διοίκησης παράσχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την, από πλευράς των ενδιαφερόμενων, τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτής.

You may also like...

rfwbs-slide