ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με αφορμή πολλαπλές τ/φ οχλήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανανέωσης ληξιπρόθεσμων αδειών αλιείας, παραθέτω παρακάτω την αριθ. 698/2-8-1994 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του, τότε, Υπουργείου Γεωργίας και ήδη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα, 2 Αυγούστου 1984

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                                  Αριθ.Πρωτ.2237/Φ.103/84

ΝOΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αριθ. Γνωμοδ. 698

Π Ρ O Σ: Υπουργείο Γεωργίας /Δ/νση Αλιείας

Σχετικά με το ερώτημα, που διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 44624/1984 έγγραφό σας, (αριθ. πρωτ. εισερχομένων στην Νομική Διεύθυνση 2237/26.7.84 ) που αφορά στο ζήτημα αν ένα σκάφος εφοδιασμένο με άδεια αλιείας, που δεν την ανανέωσε μέσα στα χρονικά όρια που θέτει το άρθρο 5 β.δ. 666/66 και αρκετό χρονικό διάστημα μετά, μπορεί να την ανανεώσει τώρα ή θα πρέπει να του δοθεί νέα άδεια με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν σήμερα, σας εκθέτουμε τα εξής :

Ι. Κατά το άρθρο 4 παρ. Ι του β.δ. 666/1966 «Η χρονική διάρκεια της ισχύος των αδειών είναι διετής, αρχίζει από την έκδοσή τους ή την ανανέωσή τους, κατά το άρθρο 5 και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους της ισχύος τους».

Κατά δε το άρθρο 5 του αυτού β.δ.666/1966:

Oι χορηγούμενες, κατά το άρθρο 1, άδειες με τη λήξη της ισχύος τους ανανεώνονται ανά διετία και ειδικότερα κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της ισχύος τους από τις, από το άρθρο 3, προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση Αρχές.

Oι Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές υποχρεούνται όπως κατά τον χρόνο της ανανέωσης των αδειών των αλιευτικών σκαφών, τηρούν καταστάσεις ανανέωσης των υπόψη αδειών, χωριστά για τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σκάφη. Αντίγραφα των καταστάσεων αυτών θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Βιομηχανίας (Υπηρεσία Αλιείας) εντός του επόμενου μήνα από την ανανέωση των αδειών.

Κατά την ανανέωση των αδειών αναγράφονται στο σχετικό χώρο του βιβλιαρίου και στις τηρούμενες καταστάσεις ανανέωσης αδειών, τις μεταβολές που τυχόν έχουν επέλθει στα στοιχεία του σκάφους (αλλαγή μηχανής, μετονομασία σκάφους, αλλαγή ιδιοκτήτη κ.λπ.).

Η ανανέωση της άδειας γίνεται χωρίς την υποβολή αίτησης, με την προσαγωγή του βιβλιαρίου της άδειας του αλιευτικού σκάφους στην αρμόδια, για την ανανέωση, Αρχή και την επικόλληση, στη σελίδα της ανανέωσης, του χαρτοσήμου, που απαιτείται κάθε φορά για την αίτηση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επήλθε μεταβολή στα στοιχεία του σκάφους, για την οποία απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Βιομηχανίας (Υπηρεσία Αλιείας) ή άλλης Αρχής, η εγκριτική απόφαση προσάγεται μαζί με το βιβλιάριο της άδειας.

ΙΙ. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι οι άδειες αλιείας ισχύουν για μια διετία και αν στο τελευταίο τρίμηνο αυτής δεν ανανεωθούν, κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 διαδικασία, παύουν να ισχύουν. Η συνέπεια αυτή επέρχεται αυτόματα από μόνη τη μη εμπρόθεσμη και νομότυπη ανανέωση, χωρίς να απαιτείται για την επέλευσή της και η τυπική ανάκληση της άδειας που δεν ανανεώθηκε ή η έκδοση άλλης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Το αποτέλεσμα αυτό απορρέει ευθέως από τις παραπάνω διατάξεις και επέρχεται λόγω εξάντλησης του περιεχομένου της πράξης (άδειας) επειδή παρήλθε η χρονική περίοδος ( προθεσμία) ισχύος της (βλ. Στασινόπουλος, Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων παραγρ.48, σελ.374, Σπηλιωτόπουλος Διοικητικό Δίκαιο παργ. 171, σελ.170). Η άποψη αυτή, πλην του ότι προκύπτει ευθέως από τη διατύπωση και την έννοια των παραπάνω διατάξεων, στηρίζεται και στη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου κατά την οποία οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί προς ενέργεια εκ μέρους των διοικουμένων (εν προκειμένω η προθεσμία ανανέωσης ), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο (εν προκειμένω δεν ορίζεται διαφορετικά) είναι ανατρεπτικές υπό την έννοια ότι η πάροδος του καθοριζόμενου χρόνου επιφέρει την απώλεια του δικαιώματος προς ενέργεια (Σ.τ.Ε 2145/7/59,377-8/39). Εξαίρεση από την αρχή αυτή και συνεπώς υπέρβαση του καθορισμένου χρόνου προς ενέργεια αναγνωρίζεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (Σ.τ.Ε 508/57) ή σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, που δικαιολογείται αυτό από τις ειδικές συγκεκριμένες συνθήκες (Σ.τ.Ε 958/57). Κατ’ ακολουθία, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ισχύος και ανανέωσης της άδειας, η άδεια ατονεί, η δε ανανέωσή της δεν είναι επιτρεπτή, καθόσον η, με νέα απόφαση της Διοίκησης «αναβίωση» της άδειας ισοδυναμεί και συνιστά χορήγηση νέας άδειας (πρβλ. Σ.τ.Ε 1722/55,1253/50 ).

ΙΙΙ. Με τα δεδομένα αυτά έχουμε τη γνώμη ότι οι άδειες αλιείας που, χωρίς τη συνδρομή ανωτέρας βίας ή ειδικών συγκεκριμένων συνθηκών που δικαιολογούν την παράλειψη δεν ανανεώθηκαν εμπρόθεσμα, δεν μπορούν να ανανεωθούν, αλλά θα δοθούν νέες άδειες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα.

Δεκτή                                           O ΠΑΡΕΔΡOΣ ΔΙOΙΚΗΣΕΩΣ

8-3-1984

O Υφυπουργός Γεωργίας

ΣHMEIΩΣH ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Συναφής προς το περιεχόμενο της παραπάνω γνωμοδότησης είναι και το αριθ. 179873/02-03-2005 έγγραφο της Δ/νσης Θαλάσσιας Aλιείας του Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων που απευθύνεται προς τις Yπηρεσίες Aλιείας των Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων και το οποίο αυτούσιο παρατίθεται παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ                                                             Αθήνα, 2/3/2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.: 179873

ΤΜΗΜΑ 2-3

ΠΡΟΣ: Νομαρχιακές Αυτ/σεις

Α. Υπηρεσίες Αλιείας

Β. Επαρχεία

ΚΟΙΝ.: ΥΕΝ/Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας

ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη ανανέωση επαγγελματικών αδειών αλιείας

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιός μας 241059/6-2-1992

Με αφορμή προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου που αφορά στην εκπρόθεσμη ανανέωση επαγγελματικών αδειών αλιείας και μετά από συνεργασία με το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η χρονική διάρκεια της ισχύος των αδειών είναι διετής, αρχίζει δε από της εκδόσεώς των ή της ανανεώσεώς των και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους της ισχύος των, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/66.

Άδειες οι οποίες δεν ανανεώνονται εντός των προθεσμιών, παύουν να ισχύουν. Η συνέπεια αυτή επέρχεται αυτόματα από μόνης της μη εμπρόθεσμης ανανέωσης, χωρίς να απαιτείται και η τυπική ανάκλησή της μη ανανεωθείσας άδειας, ή η έκδοση άλλης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Οι επαγγελματικές άδειες αλιείας σκάφους μπορούν να ανανεωθούν μετά τη λήξη της διετούς ισχύος τους, μόνο εάν λόγοι ανωτέρας βίας ή ειδικές συγκεκριμένες συνθήκες δικαιολογούν την υπέρβαση της προθεσμίας (σχετικές οι αριθ. 698/1984 και 711/26-5-89 γνωμοδοτήσεις των Νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, που έγιναν αποδεκτές από τον Υπουργό Γεωργίας).

Ανωτέρα βία που συνεπάγεται αναστολή της προθεσμίας υπάρχει όταν κατά τη λήξη της προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος λόγω νόσου ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος αποδεδειγμένα βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία να επιμελείται για τις υποθέσεις του αυτοπροσώπως ή δια τρίτου προσώπου.

Η αναστολή αυτή διαρκεί όσο διαρκεί και το γεγονός που συνιστά την ανωτέρα βία μετά δε τη λήξη της ανωτέρας βίας οι εν λόγω προθεσμίες συνεχίζουν να ισχύουν από το σημείο που ανεστάλησαν σαν συνέπεια της ανωτέρας βίας μέχρι που αυτές να συμπληρωθούν (Σ.τ.Ε. 3857/73).

Στην έννοια της ανωτέρας βίας πρέπει να ενταχθούν και οι αναφερόμενες στην 698/1984 γνωμοδότηση «ειδικές στγκεκριμένες συνθήκες» δηλαδή γεγονότα που συνεπάγονται αδυναμία του ενδιαφερομένου να ενεργήσει αυτός ή δι’ άλλου την οικεία διαδικαστική πράξη.

Με το πρίσμα αυτό θα πρέπει να ερευνάται σε κάθε περίπτωση η συνδρομή ή όχι των ειδικών συγκεκριμένων συνθηκών.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω είναι φανερό ότι ο χρόνος υπέρβασης της προθεσμίας ανανέωσης διαρκεί όσο διαρκεί και το γεγονός που συνιστά την ανωτέρα βία ή τις ειδικές συγκεκριμένες συνθήκες και δεν μπορεί να προκαθοριστεί αλλά κρίνεται βάσει των στοιχείων που συνιστούν την ανωτέρα βία.

Δεδομένου ότι η αρμοδιότητα των ανανεώσεων των αδειών ανήκει στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρακαλούμε να αντιμετωπίζετε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ανανέωσης επαγγελματικών αδειών αλιείας σκάφους με το πνεύμα της παρούσας εγκυκλίου.

Η αριθ. 241059/6-2-92 εγκύκλιός μας παύει να ισχύει.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Η παραπάνω εγκύκλιος διαβιβάστηκε στις Λιμενικές Αρχές της χώρας με την ΩΠ: 291502/03-05 διαταγή ΥΕΝ/ΔΛΑ-Γ’ (Αλιείας).You may also like...

rfwbs-slide