ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι η ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας εκδίδεται από τη αρμόδια Λιμενική Αρχή επί τη βάσει συγκεκριμένων δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αίτηση.

Από τη Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αλληλογραφία με την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών (Αριθ. Πρωτ: Δ. ΜΗΤ. 1018287 ΕΞ 2010/11-2-2010), εκδόθηκε, προς τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας, η διαταγή Αριθ. Πρωτ: Μ-2133.1.3/01/2010/14/ 04/2010.

Αφορμή για την έκδοση της παραπάνω διαταγής ήταν τα ερωτήματα που είχαν διατυπωθεί αναφορικά με το εάν για την έκδοση ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας απαιτείται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 1 της 1070576/2627/ΔΜ ΠΟΛ 1102 14-7-2005 (ΦΕΚ 1062 Β’/27-7-05) ΑΥΟΟ, κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Όταν φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι ιδιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, υποβάλλει αίτηση για την έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, αυτό που θα ερευνά η Λιμενική Αρχή, προκειμένου να ζητήσει ή όχι βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ., είναι ο τρόπος άσκησης της δραστηριότητας και η σχέση εργασίας με τον εργοδότη του (άσκηση οικονομικής δραστηριότητας κατά τρόπο ανεξάρτητο ή σύμβαση εργασίας που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης).

Όσον αφορά τους εκμεταλλευτές επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών υποχρεούνται, ως υποκείμενοι στο φόρο (ΦΠΑ), να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και τα οριζόμενα στις 1145339/6602/140/Ε0014/ΠΟΑ 1320/30-12-1998 και 1080714/5976/71/Β0014/ΠΟΛ 1102/11-10-2004 Α.Υ.Ο.Ο., κατά περίπτωση.

You may also like...

rfwbs-slide