ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ αριθ. 53

Αριθμ. απόφ. Φ.: 514.1/2013.Σχ.: 4919
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 53 «Τροποποίηση – αντικατάσταση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 23 και 50».
(Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3238 Β΄/19-12-2013)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
γ) Του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου23 του Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
ε) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1του Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160).
στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αριθμ. 23 που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2122/01/2000/11−02−2000 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 “Μικρά σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών”» (Β΄ 231), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αριθμ. 50 που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ. 514.1/2013/Σχ. 1633/29.4.2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).
4. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αριθμ. 52 που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ. 514.1/2013/Σχ. 4144/31−10−2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 52 “Συμπλήρωση – τροποποίηση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 17, 20, 23 και 38”» (Β΄ 2960).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 53
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 53
«Τροποποίηση – αντικατάσταση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 23 και 50»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του Ν.Δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).
γ) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
δ) Του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
στ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1του Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012(Α΄ 160).
ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αριθμ. 23 που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2122/01/2000/11−02−2000 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 “Μικρά σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών”» (Β΄ 231), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αριθμ. 50 που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ. 514.1/2013/Σχ. 1633/29.4.2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).
4. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αριθμ. 52 που εγκρί− θηκε με την υπ’ αριθμ. Φ. 514.1/2013/Σχ. 4144/31−10−2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 52 “Συμπλήρωση – τροποποίηση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 17, 20, 23 και 38”» (Β΄ 2960).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κανονισμό Λιμένων:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην κατά νόμο χερσαία και θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας.
Άρθρο 2
Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23
Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 52, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«στ) τα μικρά σκάφη που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, εφόσον τα πλήρη στοιχεία αυτών έχουν δηλωθεί εγγράφως στην οικεία Λιμενική Αρχή και φέρουν γραμμένα στις παρειές τους την ανωτέρω επωνυμία και τον αύξοντα αριθμό του σκάφους. Επιπλέον, τα σκάφη αυτά πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση αξιοπλοΐας σε ισχύ από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό, ενώ όσον αφορά στην έκταση πλόων και στα εφόδιά τους, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για τα μικρά ερασιτεχνικά σκάφη.».
Άρθρο 3
Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για την απόδειξη των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α έως και δ της παραγράφου 2, υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος, αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ του κανονισμού αυτού, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:».
2. Η παράγραφος 18 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για κάθε έκδοση νέας άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή έκδοση αντιγράφου αυτής ή ανανέωσή της καταβάλλεται ποσό πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (εφεξής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.) και δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του Δημοσίου. Για κάθε αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους καταβάλλεται ποσό είκοσι πέντε (25) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δέκα (10) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών καταβάλλεται ποσό τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., στην οικεία Λιμενική Αρχή.».
Άρθρο 4
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 2013
Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΔΗΜ. Π. ΜΠΑΝΤΙΑΣ

Άρθρο Δεύτερο
Αναστολή ισχύος διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50
Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50, κατά το μέρος που για την εφαρμογή τους είναι αναγκαία η λειτουργία και χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), μέχρι 31−12−2014
Άρθρο Τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η εφαρμογή του κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

You may also like...

rfwbs-slide