ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ γ΄ – δ΄ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΦΑΞ
Πειραιάς, 20-12-2013
Αριθμ. Φ.: 514.1/2013
Αριθμ. Σχ.: 5041
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50
ΣΧΕΤ.: Αριθμ. 514.1/2013/Σχ. 1633/29-4-2013 Απόφαση ΥΝΑ «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 “Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών”» (Β΄ 1151, διόρθωση σφαλμάτων Β΄ 1288/2013)
Με τις διατάξεις του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων που εγκρίθηκε με τη σχετική απόφαση ΥΝΑ, ρυθμίζονται σε νέα βάση τα θέματα που αφορούν στο χειρισμό ταχυπλόων σκαφών. Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις, ιδίως επί των διατάξεων που εισάγουν νέες ρυθμίσεις, με στόχο την εφαρμογή αυτών κατά ενιαίο τρόπο από τις Υπηρεσίες σας.
Ι. Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 θεσπίζονται νέες προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, καθώς και νέος τρόπος έκδοσης των αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών (εφεξής Α.Χ.Τ.Σ.). Πιο συγκεκριμένα:
α) Προβλέπεται η δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), που θα είναι προσβάσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Θεσπίζεται ως προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Α.Χ.Τ.Σ. η υποχρεωτική προηγούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων σε νομίμως δραστηριοποιούμενη σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
γ) Καταργείται η προϋπόθεση μόνιμης διαμονής του υποψηφίου στην περιοχή της Λιμενικής Αρχής όπου υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και ορίζεται ότι η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος.
δ) Προβλέπεται η γνωστοποίηση από τις Λιμενικές Αρχές του προγράμματος διενέργειας εξετάσεων δύο φορές το χρόνο (το πρώτο πενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου και το πρώτο πενθήμερο του μηνός Αυγούστου για την περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου), με ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επίσης, δηλώνεται ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων ανά εξέταση, 20% εκ των οποίων είναι αποτυχόντες προηγούμενων εξετάσεων.
ε) Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση Α.Χ.Τ.Σ., προβλέπεται η δυνατότητα είτε αυτοπρόσωπης υποβολής της σχετικής αίτησης είτε ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής, η αίτηση καταχωρείται και πάλι στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. από τη Λιμενική Αρχή.
στ) Ορίζεται ότι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση.
ζ) Θεσπίζεται η δυνατότητα θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων που δε γνωρίζουν την ελληνική γραφή και ανάγνωση, παρουσία πτυχιούχου διερμηνέα.
η) Στη θεωρητική εξέταση, προβλέπεται η εκτύπωση μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. ερωτηματολογίων, κάθε ένα εκ των οποίων θα είναι μοναδικό και θα αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε υποψήφιο. Ομοίως προβλέπεται και για τα φύλλα εξέτασης υποψηφίων.
θ) Στην πρακτική εξέταση ορίζεται η υποχρεωτική χρήση του εκπαιδευτικού σκάφους της σχολής, εφόσον στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής εδρεύει νομίμως δραστηριοποιούμενη σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Σε διαφορετική περίπτωση, δίδεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα χρησιμοποίησης ασφαλισμένου ταχυπλόου σκάφους ιδιοκτησίας του υποψηφίου ή τρίτου προσώπου.
ι) Προβλέπεται η δημιουργία Ενιαίας Βάσης Δεδομένων στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., υπό τη διαχείριση της ΔΙΓΑΚΑΛ, όπου θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά οι χορηγούμενες Α.Χ.Τ.Σ.. Η έκδοση των Α.Χ.Τ.Σ. θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και κάθε άδεια θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό από την υπόψη βάση δεδομένων.
2. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του αριθμ. 50 ΓΚΛ αρχίζουν να εφαρμόζονται από 01-01-2014, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις διατάξεις των οποίων η εφαρμογή απαιτεί τη λειτουργία του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.. Η εφαρμογή των τελευταίων αναστέλλεται προσωρινά έως 31-12-2014, σύμφωνα με το άρθρο Δεύτερο του αριθμ. 53 ΓΚΛ, που εγκρίθηκε με την αριθμ. Φ. 514.1/2013/ Σχ. 4919/18-12-2013 Απόφαση ΥΝΑ (Β΄3238). Ως εκ τούτου, από 01-01-2014, μεταξύ των άλλων, θα είναι υποχρεωτική η προηγούμενη εκπαίδευση των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις προς απόκτηση Α.Χ.Τ.Σ.. Ωστόσο, μέχρι 31-12-2014, οι εξετάσεις θα διενεργούνται με το υφιστάμενο καθεστώς και οι Α.Χ.Τ.Σ. θα εκδίδονται από τις Υπηρεσίες σας, με τη χρήση των εντύπων που σας έχουν χορηγηθεί.
3. Από 01-01-2014 για κάθε έκδοση νέας Α.Χ.Τ.Σ. ή αντιγράφου αυτής ή ανανέωσή της θα καταβάλλονται 50 ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ και 15 ευρώ υπέρ Δημοσίου (ΚΑΕ 3435).
4. Εφόσον υποψήφιος έχει επιτύχει στη γραπτή ή πρακτική εξέταση πριν την 01-01-2014, θα υποβάλλεται στο έτερο μέρος της εξέτασης, σύμφωνα με το προϋφιστάμενο καθεστώς (διατάξεις άρθρου 3 του αριθμ. 20 ΓΚΛ και των ισχυουσών εγκυκλίων διαταγών). Το δικαίωμα επανεξέτασης σύμφωνα με το προϋφιστάμενο καθεστώς ισχύει για μία εξέταση εντός του έτους 2014. Υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση πριν την 01-01-2014 και εκκρεμεί η εξέτασή τους συνολικά (γραπτή και πρακτική) εξετάζονται επίσης σύμφωνα με το προϋφιστάμενο καθεστώς. Το δικαίωμα αυτό ισχύει ομοίως για μία εξέταση εντός του έτους 2014. Σε περίπτωση αποτυχίας, υποβάλλεται αίτηση εξαρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμ. 50 ΓΚΛ.
5. Υποψήφιοι που εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμ. 50 ΓΚΛ και αποτυγχάνουν στη γραπτή εξέταση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμούν. Η μεταφορά του φακέλου του υποψηφίου από τη Λιμενική Αρχή όπου υπεβλήθη η αρχική αίτηση στη Λιμενική Αρχή όπου αιτείται να διενεργηθεί η επανεξέταση πραγματοποιείται υπηρεσιακά. Υποψήφιοι που αποτυγχάνουν στην πρακτική εξέταση επανεξετάζονται υποχρεωτικά στη Λιμενική Αρχή όπου υπέβαλαν την αρχική αίτηση.
6. Η απαίτηση εκ μέρους των Λιμενικών Αρχών της ανάρτησης του προγράμματος εξετάσεων και ορισμού του μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου, θα αρχίσει να εφαρμόζεται με την έναρξη λειτουργίας του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.
7. Για τις ακολουθητέες διαδικασίες από την έναρξη λειτουργίας του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. και έπειτα, θα ενημερωθείτε με νεότερη διαταγή της Υπηρεσίας μας.
ΙΙ. Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 ορίζεται ότι η εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών εφεξής θα γίνεται από εκπαιδευτές που έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή.
Ειδικότερα:
α) Προβλέπεται ότι το πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ε΄ του Αρχηγείου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις, που θα διενεργούνται σε κεντρικό επίπεδο μία φορά το χρόνο, από τριμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη με Απόφαση Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) Ορίζεται ότι άδειες εκπαιδευτή οι οποίες είχαν χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή προϋφιστάμενων διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του αριθμ. 50 ΓΚΛ. Εντός της προθεσμίας αυτής θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Το ίδιο προβλέπεται και για κατόχους αδειών βοηθού εκπαιδευτή, που χορηγήθηκαν σύμφωνα με προϋφιστάμενες διατάξεις.
γ) Ορίζεται, επίσης, ότι φυσικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με προϋφιστάμενες διατάξεις, χωρίς να έχουν εφοδιασθεί με άδεια εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, αλλά ασκούσαν και ασκούν ενεργά το συγκεκριμένο επάγγελμα, για να συνεχίσουν την άσκησή του, πρέπει να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ή να προσλάβουν τουλάχιστον έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτή, εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω ΓΚΛ.
δ) Προβλέπεται η τήρηση στη ΔΙΓΑΚΑΛ, βιβλίου μητρώου εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
ΙΙΙ. Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 ρυθμίζονται τα θέματα της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Ειδικότερα:
α) Ορίζεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, απαιτείται έγκριση, που χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από τη Λιμενική Αρχή. Η έγκριση χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η ύπαρξη ενός τουλάχιστον πιστοποιημένου εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, καθώς και η κατοχή 2 τουλάχιστον επαγγελματικών εκπαιδευτικών σκαφών και κτιριακής εγκατάστασης με συγκεκριμένο εξοπλισμό.
β) Προβλέπεται ότι η κτιριακή εγκατάσταση εγκεκριμένης σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμ. 50 ΓΚΛ, μπορεί να χρησιμοποιείται, για τη θεωρητική εκπαίδευση, από περισσότερες της μίας σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
γ) Ορίζεται ότι οι αποζημιώσεις των ωριαίων μαθημάτων θα είναι σταθερού ποσού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα διαμορφώνονται ελεύθερα από τον κάτοχο της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και σχετικός κατάλογος θα θεωρείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και θα αναρτάται σε εμφανές σημείο της κτιριακής εγκατάστασης.
δ) Προβλέπεται ότι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με προϋφιστάμενες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του υπόψη ΓΚΛ. Εντός της προθεσμίας αυτής θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να εφοδιασθούν με έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
ε) Καθορίζεται ότι για τους, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του αριθμ. 50 ΓΚΛ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν στον αριθμό των εκπαιδευτικών σκαφών, το ελάχιστο ολικό μήκος αυτών, τη σήμανση CE και το χρόνο εγγραφής τους στο ΒΕΜΣ, αρχίζουν να εφαρμόζονται μετά από 3 έτη από την έναρξη ισχύος του εν λόγω ΓΚΛ.
στ) Προβλέπεται η τήρηση βιβλίου μητρώου σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σε κάθε Λιμενική Αρχή.
Να δώσετε κατάλληλες οδηγίες στο προσωπικό των Υπηρεσιών σας καθώς και στα υποτεταγμένα σας κλιμάκια και να ενημερώσετε κάθε ενδιαφερόμενο..
Ο Διευθυντής Κλάδου Ε΄ α.α.
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Παν.

You may also like...

rfwbs-slide