ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εξετάσεις Υποψηφίων Εκπαιδευτών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών έτους 2016
Ανακοινώνεται ότι, την 28-03-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γρ. Νηολογίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ. 185 10), θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και την 29-03-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στο χώρο της Μαρίνα Ζέας,  θα διεξαχθούν οι  πρακτικές εξετάσεις, αντίστοιχα.
Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 10 του άρθρου 6 του αριθ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Φ.Ε.Κ. 1151 Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας , μέχρι και την 17-03-2016, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του  ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

You may also like...

rfwbs-slide