Category: Uncategorized

ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Σύμφωνα με το, υπό τον τίτλο «Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες», άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 Α΄) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την  παράγραφο 2 του άρθρου 3 του...

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι η ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας εκδίδεται από τη αρμόδια Λιμενική Αρχή επί τη βάσει συγκεκριμένων δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αίτηση. Από τη Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με αφορμή πολλαπλές τ/φ οχλήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανανέωσης ληξιπρόθεσμων αδειών αλιείας, παραθέτω παρακάτω την αριθ. 698/2-8-1994 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του, τότε, Υπουργείου Γεωργίας και ήδη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                     ...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ

Αριθ. 269/2010 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Περίληψη ερωτήματος της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αν στο πλαίσιο του άρθρου 5 του β.δ. 666/1966 είναι δυνατή...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται άδεια διαμονής για εργασία μπορεί να χορηγηθούν ατομικές επαγγελματικές άδειες αλιείας με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για ημεδαπούς και κοινοτικούς υπηκόους. Οι κάτοχοι...

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το, υπό τον τίτλο «Λοιπές διατάξεις»,  άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535 τ.Β’/4-8-2008): «1. Κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, μπορεί να εφοδιασθεί και με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας...

1. Αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής 2. Ειδικός ετήσιος φόρος σκαφών αναψυχής

Ημερομηνία καταχώρισης (21-ΑΠΡ-2010) ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) Άρθρο 16 Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Παρατίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το ψηφισθέν χθες (20/4/2010) φορολογικό...

ΡΥΜΟΥΛΚΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο πίνακας που παρατίθεται στο άρθρο 7 του αριθ. 1 Γενικού Κανονισμού Λιμένων με τίτλο «Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος» είναι ενδεικτικός. Κατά συνέπεια στην περίπτωση πλοίου χωρητικότητας 70.001 Κ.Ο.Χ. και άνω...

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ

Από τις κείμενες διατάξεις δεν απαγορεύεται να εκδοθεί άδεια εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού ταχύπλοου σκάφους στο όνομα ιδιοκτήτη ο οποίος δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια χειριστή ταχύπλοου. Όμως ο εκάστοτε χειριστής του εν λόγω σκάφους...

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

Για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφαλείας, ισχύει ο Νόμος 2844/2000 (ΦΕΚ 22 Α΄), ο οποίος εφαρμόζεται, μεταξύ των άλλων, και στις περιπτώσεις σύστασης ενεχύρου σε...

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΑΧΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Με το αριθ. 164527/8-4-2008 έγγραφο της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που απευθύνεται προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής «Η ερασιτεχνική αλιεία διενεργείται στο πλαίσιο του Π.Δ....

ΝΕΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚHΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με το π.δ. 68/2009 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄/12-6-2009), με τίτλο «Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό», θεσμοθετήθηκαν οι ακόλουθες απαγορεύσεις στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίες όμως ισχύουν μόνο στον κόλπο της...

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΕΝΟΨΕΙ

Με το άρθρο 2 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» μεταξύ των άλλων ειδικών λογαριασμών διαφόρων...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η΄ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23 (ΦΕΚ 231 τ.Β΄/01-03-2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535 τ.Β΄/04-08-2008), για τη μεταγραφή μικρού...

ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1576 τ.Β΄/6-8-2008 και ήδη ισχύει η αριθ. 2123/09/2008/4-7-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με την οποία καθορίζεται χρονική προθεσμία, σε εργάσιμες ημέρες, εντός της οποίας θα ολοκληρώνονται από τις Λιμενικές Αρχές συγκεκριμένες...

rfwbs-slide