Οκτώβρης. Ο πρώτος μήνας ανανέωσης των αδειών σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας

alieia.jpgΣύμφωνα με τη νομοθεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) και συγκεκριμένα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του β.δ. 666/66 η χρονική διάρκεια της ισχύος της άδειας αλιείας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας είναι διετής. Αρχίζει από την έκδοσή της ή την ανανέωσή της και λήγει την 31η Δεκέμβρη του δεύτερου έτους της ισχύος της.

Εξάλλου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ίδιου β.δ., η άδεια ανανεώνεται ανά διετία και ειδικότερα κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της ισχύος της.

Επειδή η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας δεν είναι πάντοτε ακριβώς δύο (2) έτη (υπάρχει η θεωρητική αλλά και δυνατή περίπτωση να είναι ένα έτος και μια ημέρα) και για να γίνουν πιο κατανοητές οι παραπάνω διατάξεις παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Άδεια που εκδόθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 01-ΙΑΝ-2007 μέχρι και την 31-ΔΕΚ-2007 ισχύει μέχρι την 31-ΔΕΚ-2008. Η άδεια αυτή μπορεί και πρέπει να ανανεωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2008 δηλ. από την 01-ΟΚΤ-2008 μέχρι και την 31-ΔΕΚ-2008 για να ισχύσει μέχρι την 31-ΔΕΚ-2010 κ.ο.κ.

Αλλά ας δούμε τώρα ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται για την ανανέωση της άδειας:

Κατ΄ αρχήν αρμόδια Υπηρεσία είναι η Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. Σύμφωνα όμως με τη ΩΠ: 311412/05-06 διαταγή της Δνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προς όλες τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας η άδεια αλιείας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας μπορεί να ανανεωθεί σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα σε ποια Λιμενική Αρχή είναι λεμβολογημένο το σκάφος ή έχει εκδοθεί η άδειά του ερασιτεχνικής αλιείας.

Η ανανέωση γίνεται με την προσαγωγή, χωρίς αίτηση, του βιβλιαρίου της άδειας, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, και την προσκόμιση:

α) Διπλοτύπου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ύψους 14,67 Ευρώ,

β) Αποδεικτικού είσπραξης τριών (3) Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν. και

γ) Αποδεικτικού είσπραξης τριών (3) Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Τα αποδεικτικά είσπραξης υπέρ Μ.Τ.Ν. και Ε.Κ.Ο.Μ.Ν. εκδίδονται από/στην ίδια Λιμενική Αρχή.

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!

Αν η άδεια δεν ανανεωθεί έγκαιρα, σύμφωνα με όσα εξηγήσαμε παραπάνω, τότε παύει να ισχύει και για τη συνέχιση άσκησης της συγκεκριμένης ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Αυτό όμως συνεπάγεται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις (αντίτιμο – 35 Ευρώ- νέου βιβλιαρίου άδειας, τέλος υπέρ του Δημοσίου ανάλογο με την ιπποδύναμη της μηχανής του σκάφους το ύψος του οποίου είναι 29,35 Ευρώ για σκάφος με ιπποδύναμη μέχρι και 10 ΗΡ και 1,47 Ευρώ για κάθε επιπλέον ίππο πέραν των δέκα.

Ας δούμε τώρα ποια είναι η νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η επανέκδοση της άδειας στην περίπτωση κατά την οποία έγκαιρα δεν ανανεώθηκε η προηγούμενη άδεια:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2237/Φ.103/84/02-08-1984 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Γεωργίας με την με ημερ. 08/03/1984 επισημειωματική πράξη του, εάν οι άδειες αλιείας σκαφών που, χωρίς τη συνδρομή ανώτερης βίας ή ειδικών συγκεκριμένων συνθηκών που να δικαιολογούν την παράλειψη, δεν ανανεώθηκαν εμπρόθεσμα, δεν μπορούν να ανανεωθούν, αλλά θα δοθούν νέες άδειες με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την (νέα) έκδοσή τους. Σχετικό επίσης με το θέμα αυτό είναι και το υπ’ αριθ. 50/Φ.2/26-02-1991 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προς τη Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας του ίδιου Υπουργείου, η αριθ. 179873/02-03-2005 διαταγή της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.λπ.

Η παραπάνω άποψη, πλην του ότι προκύπτει ευθέως από τη διατύπωση και την έννοια των διατάξεων του β.δ. 666/66, στηρίζεται και στη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου κατά την οποία οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί προς ενέργεια εκ μέρους των διοικουμένων (εν προκειμένω η προθεσμία ανανέωσης ), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο (εν προκειμένω δεν ορίζεται διαφορετικά ) είναι ανατρεπτικές υπό την έννοια ότι η πάροδος του καθοριζόμενου χρόνου επιφέρει την απώλεια του δικαιώματος προς ενέργεια (Σ.τ.Ε 2145/7/59,377-8/39 ).Εξαίρεση από την αρχή αυτή και συνεπώς υπέρβαση του καθορισμένου χρόνου προς ενέργεια αναγνωρίζεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (Σ.τ.Ε 508/57 ) ή σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, που δικαιολογείται αυτό από τις ειδικές συγκεκριμένες συνθήκες (Σ.τ.Ε 958/57). Κατ’ ακολουθία, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ισχύος και ανανέωσης της άδειας, η άδεια ατονεί, η δε ανανέωσή της δεν είναι επιτρεπτή, καθόσον η, με νέα απόφαση της Διοίκησης, «αναβίωση» της άδειας ισοδυναμεί και συνιστά χορήγηση νέας άδειας (πρβλ.Σ.τ.Ε 1722/55,1253/50 ).

 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Όσοι έχουν εκδώσει την άδειά τους κατά το χρονικό διάστημα από 01-ΙΑΝ-2006 μέχρι και τη 31-ΔΕΚ-2006 καθώς και όσοι έχουν ανανεώσει την άδειά τους κατά το τρίμηνο ΟΚΤ-ΔΕΚ του έτους 2005 και επιθυμούν να συνεχίσουν την άσκηση της ερασιτεχνικής τους αλιευτικής δραστηριότητας θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ανανέωσή της μέσα στο τρίμηνο ΟΚΤ-ΔΕΚ τ.έ, που ήδη έχει αρχίσει !!!.

 

* Ο Άγγελος Αργυρακόπουλος είναι Υποναύαρχος Λιμ. Σώματος (ε.α.) και συγγραφέας των βιβλίων «Θάλαττα-Θάλαττα», «Γιώτσμαν- Yachtsman» και «Λιμενομία», με αντίτυπα των οποίων έχουν εφοδιαστεί όλες οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανάλυση των επί μέρους διατάξεων, τα χρησιμοποιούμενα έντυπα αιτήσεων, δικαιολογητικών κ.λπ. βλ. στο καινούριο βιβλίο του με τίτλο «Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής» Τηλ/fax: 210-97.57.693. Κινητό: 6977-50.20.70.

You may also like...

rfwbs-slide