ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ

exofillo_limenomia.jpgΑ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

Για την εγγραφή στο όνομα ενός φυσικού προσώπου κάθε καινούριου μικρού ερασιτεχνικού μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, ολικού μήκους μέχρι δέκα (10) μέτρα) που αγοράστηκε στην Ελλάδα χωρίς παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή, στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) κάθε Λιμενικής Αρχής της Χώρας (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα, Λιμενικοί Σταθμοί), απαιτείται η υποβολή αίτησης (σε δύο αντίγραφα) της οποίας ο τύπος έχει εγκριθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 1037940/2350/0009A/16-4-1992 (ΦEK 325 B΄) των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα εξής:

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) του ιδιοκτήτη ότι ούτε το σκάφος ούτε η μηχανή έχουν εγγραφεί/καταχωρισθεί σε B.E.M.Σ. άλλης Λιμενικής Αρχής και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (AΦM) που αναγράφεται στην παραπάνω αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.

β) Παραστατικά αγοράς για το σκάφος και τη μηχανή, τα οποία είναι:

(1) τιμολόγια ή

(2) δελτία λιανικής πώλησης ή

(3) αποδείξεις λιανικής πώλησης ή

(4) αποδείξεις ταμειακής μηχανής

Στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται οι ημερομηνίες έκδοσής τους, τα στοιχεία ταυτότητας των αγοραστών και των πωλητών ή ο τίτλος (επωνυμία) τους σε περίπτωση που αυτοί είναι εταιρείες, τα χαρακτηριστικά στοιχεία των σκαφών ή και των μηχανών, οι τιμές πώλησης καθώς και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος. Επίσης στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των συμβαλλομένων καθώς και οι αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.O.Y. Εφόσον στα παραστατικά αγοράς δεν αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, απαιτείται η προσκόμιση ενυπόγραφης βεβαίωσης του πωλητή σε δύο αντίτυπα, σφραγισμένης με τη σφραγίδα της επιχείρησης στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία αυτά.

γ) Επίσημος κατάλογο του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού για τη μέγιστη συνεχή ιπποδύναμη της μηχανής. Αντί του επίσημου καταλόγου του κατασκευαστή γίνεται δεκτό και αντίγραφο ή απόσπασμα του καταλόγου, τη γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Τη γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή του αποσπάσματος ή αντιγράφου του καταλόγου του κατασκευαστή μπορεί να βεβαιώσει και ο πωλητής.

δ) Μία (1) φωτογραφία του σκάφους ή κατατοπιστικά φυλλάδια (prospectus).

ε) Δηλώσεις Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) για το σκάφος και τη μηχανή στην Ελληνική γλώσσα οι οποίες έχουν τυποποιηθεί από τον ADCO (Administrative Coordination Working Group of Market Surveillance Authorities in the Member States) και η μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα έχει γίνει από τον κάτοχο της ιστοσελίδας αυτής.

στ) Αποδεικτικό είσπραξης τριών (3) Ευρώ υπέρ E.K.O.E.M.N. το οποίο εκδίδεται στη Λιμενική Αρχή.

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ

Όταν κατά την εγγραφή ζητείται, με την ίδια αίτηση, και η έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων, που είναι η συνηθέστερη περίπτωση, τότε απαιτούνται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του κατασκευαστή. Για τα εισαγόμενα σκάφη τη βεβαίωση μπορεί να εκδίδει ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα.

β) Έντυπο άδειας εκτέλεσης πλόων το οποίο διατίθεται από τη Λιμενική Αρχή και το αντίτιμό του έχει καθορισθεί στα 20,54 Ευρώ.

γ) Αποδεικτικό είσπραξης τριών (3) Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν. το οποίο εκδίδεται στη Λιμενική Αρχή.

Επίσης στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση {(Βλ. παραπάνω Α.α)} αναγράφεται από τον αιτούντα αγοραστή το εξής κείμενο:

«Δηλώνω επίσης ότι στο μικρό σκάφος μου υπάρχουν όλα τα εφόδια που προβλέπονται για την κατηγορία του, για πλόες ………… και άτομα ………. αυτά είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, για όσα προβλέπεται».

ΣHMANTIKO !!!

Για περισσότερες λεπτομέρειες, τα χρησιμοποιούμενα έντυπα και υποδείγματα, για τις περιπτώσεις απώλειας των παραστατικών αγοράς ή άλλων στοιχείων (π.χ. της βεβαίωσης κατασκευαστή), για τις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης είναι εταιρεία (A.E., O.E., E.E., E.Π.E.), για τις περιπτώσεις εισαγωγής σκάφους από το εξωτερικό, για τις μεταχειρισμένες μηχανές, την παρακράτηση της κυριότητας, τα απαραίτητα εφόδια που πρέπει να υπάρχουν στο μικρό σκάφος, για τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων ανάλογα με τις κατασκευαστικές ιδιότητες του μικρού σκάφους, τα απειλούμενα πρόστιμα, τα ένδικα μέσα κατά των Αποφάσεων επιβολής προστίμου κ.λπ. κ.λπ., βλ. στο βιβλίο «ΛΙΜΕΝΟΜΙΑ».

You may also like...

rfwbs-slide