Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής : Μέρος Ε

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Β.Δ. 917/1966

ΤΙΤΛΟΣ: Κανονισμός  της αλιείας με μηχανότρατες

2. Β.Δ. 50/1967

ΤΙΤΛΟΣ: Τροποποίηση του άρθρου 8 και συμπλήρωση του άρθρου 10 του υπ’ αριθ. 917/66 Β.Δ.

3. Π.Δ. 94/1975

ΤΙΤΛΟΣ: Συμπλήρωση του άρθρου 5 του Β.Δ. 917/66 «Κανονισμός της αλιείας με μηχανότρατες»

4. Π.Δ. 938/1975

ΤΙΤΛΟΣ: Συμπλήρωση του άρθρου 5 του Β.Δ. 917/66 «Κανονισμός της αλιείας με μηχανότρατες»

5. Π.Δ. 555/1979

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες στον κόλπο Ζαβέρδας Λευκάδας

6. Π.Δ. 739/1979

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με μηχανότρατες στη θαλάσσια περιοχή Έβρου

7. Π.Δ. 988/1980

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες και τράτες στο κόλπο Γκράντες Λασηθίου Κρήτης

8. Π.Δ. 1063/1980

ΤΙΤΛΟΣ: Αντικατάσταση του άρθρου 2 του Β.Δ. 917/66 «Κανονισμός της αλιείας με μηχανότρατες»

9. Π.Δ. 1064/1980

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με τράτες και μηχανότρατες σε θαλάσσιες περιοχές του Κορινθιακού κόλπου

10. Π.Δ. 698/1981

ΤΙΤΛΟΣ: Αντικατάσταση του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 1064/1980 «Απαγόρευση της αλιείας με τράτες και μηχανότρατες

σε θαλάσσιες περιοχές του Κορινθιακού κόλπου»

11. Π.Δ. 9/1991

ΤΙΤΛΟΣ: Ρύθμιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Φοινικούντος του Νομού Μεσσηνίας

12. Π.Δ. 222/1991

ΤΙΤΛΟΣ: Ρύθμιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου

13. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθ. 290339/29-12-2000

ΤΙΤΛΟΣ: Εφαρμογή Καν. (ΕΚ) 2550/2000 – Πρόσθετα μέτρα για την αλιεία με μηχανότρατα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΥΚΛΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ (ΓΡΙ-ΓΡΙ)

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Β.Δ. της 23-3-1953

ΤΙΤΛΟΣ: Κανονισμός της αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι)

2. Β.Δ. της 17-8-1955

ΤΙΤΛΟΣ: Αντικατάσταση των άρθρων 11 και 14 του από 23 Μαρτίου 1953 Β.Δ/τος «Κανονισμός της αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρ-γρι)»

3. Β.Δ. της 31-8-1957

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με κυκλικά δίχτυα στους κόλπους

Μαλιακό-Ευβοϊκό και Ελευσίνας

 

4. Β.Δ. 732/1960

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) εντός του όρμου Ναβαρίνου

5. Β.Δ. 445/1963

ΤΙΤΛΟΣ: Χρησιμοποιούμενα διχτυωτά εργαλεία από τα συγκροτήματα κυκλικών διχτύων (γρι-γρι)

6. Β.Δ. 764/1969

ΤΙΤΛΟΣ: Χρησιμοποιούμενα δικτυωτά εργαλεία από τα συγκροτήματα κυκλικών διχτυών (γρι – γρι)

7. Β.Δ. 357/1970

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με κυκλικά δίχτυα στον Ευβοϊκό κόλπο

8. Π.Δ. 921/1975

ΤΙΤΛΟΣ: Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του από 17-8-1955 β.δ. «Αντικατάσταση των άρθρων 11 και 14 του από 23 Μαρτίου 1953 Β. Δ/τος «Κανονισμός της αλιείας

με κυκλικά δίχτυα (Γρι-Γρι)».

9. Π.Δ. 554/1979

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με κυκλικά δίχτυα εντός

του Βιστωνικού κόλπου.

10. Π.Δ. 550/1981

Απαγόρευση σε θαλάσσια περιοχή της νήσου Σκοπέλου της αλιείας με γρι-γρι ημέρας

11. Π.Δ. 1358/1981

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με γρ-γρι ημέρας σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ των εκβολών του ποταμού Νέστου και του ακρωτηρίου Αχλάδα Ιμέρου Ροδόπης

12. Π.Δ. 222/1991

ΤΙΤΛΟΣ: Ρύθμιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή

του Μεσσηνιακού Κόλπου

13. Π.Δ. 244/1991

ΤΙΤΛΟΣ: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του β.δ. από 23-3/8.4.1953 «Κανονισμός της αλιείας με κυκλικά δίχτυα

(γρι-γρι)» (Α’ 81) και του π.δ. 189/1978 «Κανονισμός της αλιείας στους Κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό» (Α’ 41)

14. Π.Δ. 25/1993

ΤΙΤΛΟΣ: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του β.δ. από 23-3/8-4-1953 «Κανονισμός αλιείας με κυκλικά δίχτυα

(γρι-γρι)» (Α’ 81) και του π.δ. 189/1978 «Κανονισμός αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό» (Α’ 41 )

15. Π.Δ. 353/1994

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) νύχτας στον Όρμο Αντίκυρας.

16. Π.Δ. 68/2006

ΤΙΤΛΟΣ: Διαχειριστικά μέτρα αλιείας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των εκβολών των ποταμών Ευήνου και Αχελώου.

17. Π.Δ. 1095/1977

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με υποβρύχιο φως

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΡΑΤΑ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ            127

1. Β.Δ. 817/1966

ΤΙΤΛΟΣ: Κανονισμός της αλιείας με τράτες

2. Π.Δ. 716/1974

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με τράτες στην περιοχή του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου

3. Π.Δ. 15/1976

ΤΙΤΛΟΣ: Συμπλήρωση του άρθρου 4 του αριθ. 817/1966 Β. Διατάγματος «Κανονισμός της αλιείας με τράτες» και κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του αυτού Διατάγματος

4. Π.Δ. 234/1979

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με τράτες στον Αμβρακικό κόλπο

5. Π.Δ. 979/1980

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με τράτες

στον όρμο Πτελεού Μαγνησίας

6. Π.Δ. 988/1980

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες και τράτες στο κόλπο Γκράντες Λασηθίου Κρήτης

7. Π.Δ. 1064/1980

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με τράτες και μηχανότρατες σε θαλάσσιες περιοχές του Κορινθιακού κόλπου

8. Π.Δ. 143/1986

ΤΙΤΛΟΣ: Περιορισμός έκδοσης αδειών αλιείας με μηχανότρατες και συμπλήρωση του Β. Δ/τος 817/66 «Κανονισμός της αλιείας με τράτες (ΦΕΚ 209/τ. Α’/15-10-1966)»

9. Π.Δ. 68/1988

ΤΙΤΛΟΣ: Συμπλήρωση του Β.Δ. 817/66 «Κανονισμός της αλιείας με τράτες (ΦΕΚ 209 Α’)»

10. Π.Δ. 58/1990

ΤΙΤΛΟΣ: Περιορισμοί αλιείας με τράτες στον Αργολικό Κόλπο.

11. Π.Δ. 9/1991

ΤΙΤΛΟΣ: Ρύθμιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Φοινικούντος του Νομού Μεσσηνίας

12. Π.Δ. 222/1991

ΤΙΤΛΟΣ: Ρύθμιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή

του Μεσσηνιακού Κόλπου

13. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 292288/28-12-2001

ΤΙΤΛΟΣ: Εφαρμογή Καν (ΕΚ) 2550/2000 Πρόσθετα μέτρα

για την αλιεία με τράτα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Π.Δ. 157/2004

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με Ιχθυοπαγίδες

2. Β.Δ. 805/1968

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με βολκούς

3. Π.Δ. 68/2006

Διαχειριστικά μέτρα αλιείας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των εκβολών των ποταμών Ευήνου και Αχελώου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΧΤΥΑ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Π.Δ. 338/1980

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με στατικά δίχτυα σε περιοχή του Μαλιακού κόλπου

2. Π.Δ. 497/1988

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση αλιείας με δίχτυα στο Μαλιακό κόλπο

3. Π.Δ. 9/1991

ΤΙΤΛΟΣ: Ρύθμιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Φοινικούντος του Νομού Μεσσηνίας

4. Π.Δ. 144/1986

ΤΙΤΛΟΣ: Περιορισμοί αλιείας και εμπορίας των χταποδιών (OCTOPUS VULGARIS) και απαγόρευση της αλιείας

στη θαλάσσια περιοχή  «Λιβάρι».

5. Π.Δ. 986/1980

ΤΙΤΛΟΣ: Χρησιμοποιούμενα δίχτυα αλιείας του είδους ιχθύος Γλώσσα (SOLEA SPP) στην περιοχή Αλεξανδρούπολης

6. Π.Δ. 373/1985

ΤΙΤΛΟΣ: Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία

7. Π.Δ. 189/1978

ΤΙΤΛΟΣ: Κανονισμός αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό

8. Β.Δ. 435/1970

ΤΙΤΛΟΣ: Διενέργεια αλιείας εντός του μη  ενοικιαζόμενου χώρου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

9. Π.Δ. 222/1991

Ρύθμιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού Κόλπου

10. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1626/1994

ΤΙΤΛΟΣ: Θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο

11. Π.Δ. 68/2006

Διαχειριστικά μέτρα αλιείας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των εκβολών των ποταμών Ευήνου και Αχελώου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΚΟΥΛΟΥΡΑ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 88/1987

ΤΙΤΛΟΣ: Μέθοδος αλιείας με κουλούρα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΦΡΑΓΜΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Β.Δ. της 7-4-1954

ΤΙΤΛΟΣ: Κανονισμός της αλιείας με φραγμούς (δέματα) στο Μαλιακό κόλπο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Π.Δ. 435/1970

ΤΙΤΛΟΣ: Διενέργεια αλιείας εντός του μη  ενοικιαζόμενου χώρου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

2. Π.Δ. 373/85

ΤΙΤΛΟΣ: Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία

3. Π.Δ. 189/1978

Κανονισμός αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό

4. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1626/1994

ΤΙΤΛΟΣ: Θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησηςτων αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΒΟΛΑΣΜΑ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Β.Δ. 263/1961

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με βόλασμα στους κόλπους Καλλονής και Γέρας

2. Β.Δ. της 31-7-1940

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με κυκλικά δίχτυα και βόλασμα στον όρμο Σκορπονερίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΚΑΛΑΜΩΤΑ ΔΙΧΤΥΑ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Β. Δ. της 6-10-1954

ΤΙΤΛΟΣ: Κανονισμός της αλιείας με καλαμωτά δίχτυα

2. Β. Δ. της 10-4-1959

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με απλά καλαμωτά μεταξύ των κλάδων Έβρου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΛΙΕΙΑ-ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Π.Δ. 491/1978

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με υποβρύχιο τουφέκι

2. Π.Δ. 373/1985

ΤΙΤΛΟΣ: Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία

3. Π.Δ. 1095/1977

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με υποβρύχιο φως

4. Κ.Y.A αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/9-2-2004

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Β.Δ. της 7-4-1953

ΤΙΤΛΟΣ: Περιορισμοί της αλιείας με τη βοήθεια φωτιστικών μέσων (πυροφάνι)

2. Π.Δ. 1093/1977

Απαγόρευση της αλιείας με φώτα στους κόλπους Αμβρακικό, Καλλονής, Γέρας και Μούδρου.

3. Π.Δ. 1095/1977

Απαγόρευση της αλιείας με  υποβρύχιο φως

4. Π.Δ. 491/1978

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με υποβρύχιο τουφέκι

5. Π.Δ. 373/1985

ΤΙΤΛΟΣ: Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία

6. Π.Δ. 189/1978

ΤΙΤΛΟΣ: Κανονισμός αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό

7. Β.Δ. 435/1970

ΤΙΤΛΟΣ: Διενέργεια αλιείας εντός του μη ενοικιαζόμενου χώρου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού

You may also like...

rfwbs-slide