ΔΗΛΩΣH ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (DECLARATION OF CONFORMITY)

alieia.jpgΣε προηγούμενο άρθρο μου με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ», που έχει αναρτηθεί και είναι στην ιστοσελίδα αυτή, είχα αναφέρει ότι, μεταξύ των αναγκαίων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) κάθε μικρού ερασιτεχνικού μηχανοκίνητου σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρα) ή/και μηχανής (κινητήρα)

καθώς και κάθε ατομικού σκάφους (θαλάσσιο μοτοποδήλατο) περιλαμβάνεται και η υποβολή και Δήλωσης Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) τόσον για το σκάφος όσον και για τη μηχανή.

 

Η Δήλωση Συμμόρφωσης πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα όπως επιβάλει η πρώτη υποσημείωση του Παραρτήματος XV σε συνδυασμό με το σημείο (παράγραφος) 2.5 του Παραρτήματος ΙΑ της Οδηγίας 94/25/ΕΚ όπως αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2003/44/ΕΚ οι οποίες (Οδηγίες) ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αριθ. 4841/Φ7β/52/7-2-1997 (ΦΕΚ 111 τ. Β΄/26-2-1997) και 4113.183/01/2004/18-10-2004 (ΦΕΚ 1613 τ.Β΄/29-10-2004), αντίστοιχα.

 

Οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης:

 

(α) σκάφους αναψυχής σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τις εκπομπές θορύβου και

 

(β) των προωστικών κινητήρων

 

έχουν τυποποιηθεί από τον ADCO (Administrative Coordination Working Group of Market Surveillance Authorities in the Member States) και η μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα έχει γίνει από τον κάτοχο της ιστοσελίδας αυτής.

 

Ανταποκρινόμενος στην επιθυμία πολλών φίλων αναγνωστών της ιστοσελίδας μου παραθέτω παρακάτω τα υποδείγματα των δηλώσεων αυτών τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να παραδίδονται από τον πωλητή στον αγοραστή του σκάφους ή/και του κινητήρα και βεβαίως να υποβάλλονται στις Λιμενικές Αρχές όταν τα προϊόντα αυτά (σκάφος ή/και κινητήρας) πρόκειται να εγγραφούν στο Β.Ε.Μ.Σ.

 

Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι απαραίτητη να υποβληθεί στη Λιμενική Αρχή όταν το σκάφος ή/και ο κινητήρας διατέθηκε στην αγορά ή τέθηκε σε λειτουργία:

αα) μετά τη 16/06/1998 για το σκάφος αναψυχής,

ββ) μετά την 31/12/2005 για το ατομικό σκάφος (θαλάσσιο μοτοποδήλατο),

γγ) μετά την 31/12/2005 για τον κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση και τον τετράχρονο κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα και

δδ) μετά την 31/12/2006 για τους δίχρονους κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα.

You may also like...

rfwbs-slide