Τι υποχρεώσεις έχω όταν καταπλέω/αποπλέω σε/από λιμένα ή Μαρίνα.

exofillo_limenomia.jpgΠολλοί φίλοι αναγνώστες με τηλεφωνήματά τους στη Διεύθυνση του περιοδικού αυτού ζητούν να πληροφορηθούν σε τις ενέργειες πρέπει να προβαίνουν όταν με το υπό Ελληνική Σημαία ερασιτεχνικό τους σκάφος καταπλέουν ή αποπλέουν σε/από λιμάνι ή τουριστικούς λιμένες (Μαρίνες).

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό θα πρέπει να γίνει διάκριση των ερασιτεχνικών σκαφών ανάλογα με το ολικό τους μήκος.

1. Τα ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρα χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23, ως μικρά σκάφη. Άμεση συνέπεια του χαρακτηρισμού αυτού είναι:

α. Να μη εφοδιάζονται με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) αλλά με άδεια εκτέλεσης πλόων.

β. Να μη εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.).

γ. Να εγγράφονται στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) δηλ. στα Λεμβολόγια όπως λέγαμε παλαιότερα.

2. Τα ερασιτεχνικά σκάφη (ιδιωτικά πλοία αναψυχής κατά τις διατάξεις του ν. 2743/99) ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέτρα εφοδιάζονται με Π.Γ.Ε. και με ΔΕ.Κ.Π.Α. ενώ εγγράφονται στα νηολόγια (πλοιαρίων, πλοίων).

Το ΔΕ.Κ.Π.Α. περιέχει πενήντα (50) θυρίδες απόπλου/κατάπλου, εκδίδεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και το αντίτιμό του έχει καθορισθεί στα 29,35 Ευρώ (ΣΧΕΤ.: Κ.Υ.Α. αριθ. 3342/14/99/2000/9-3-2000, Φ.Ε.Κ 392-Β/24-3-2000).

ΑΠΟΛΠΟΥΣ/ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ

Σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. 3342/12/2004/12-8-2004 (Φ.Ε.Κ. 1337 τ.Β’/31-8-2004):

α. Οι κυβερνήτες πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, εφόσον δεν είναι υπόχρεα να διαθέτουν Δελτία Κίνησης (TRANSIT LOG), ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρα, απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και να λαμβάνουν άδεια απόπλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπόχρεα να διαθέτουν Δελτία Κίνησης (TRANSIT LOG) είναι τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με Σημαία τρίτης χώρας (ΣΧΕΤ.: Υ.Α. αριθ. Δ. 257/139/23-2-2000 ( Φ.Ε.Κ. 378 τ.Β΄/24-3-2000).

β. ΟΙ κυβερνήτες πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ολικού μήκους μεγαλύτερου των δέκα μέτρων υποχρεούνται σε περιοδική, κάθε τριάντα ημέρες, θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων και του ΔΕ.Κ.Π.Α. και λήψης άδειας απόπλου από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν.δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α΄) οι Λιμενικές Αρχές κατά την ενάσκηση της αστυνομικής τους αρμοδιότητας ρυθμίζουν την κίνηση, στάθμευση, αγκυροβολία κ.λπ. στην περιφέρειά τους. Παρεμφερείς είναι και οι διατάξεις των Κανονισμών Λιμένων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του άρθρου αυτού.

Ειδικά στους τουριστικούς λιμένες (Μαρίνες) οι θέσεις ελλιμενισμού (πρόσδεσης, πρυμνοδέτησης, αγκυροβολίας κ.λπ.) ορίζονται, συνήθως, από το φορέα που έχει την οικονομική εκμετάλλευση και διαχείρισή τους (ΣΧΕΤ.: Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων Κ.Υ.Α. αριθ. Τ/9803/5-9-2993, ΦΕΚ 1323 τ.Β΄/16-9-2003).

Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι κατά τον κατάπλου ενός σκάφους θα πρέπει ο Κυβερνήτης/χειριστής του, ειδικά όταν δεν κατέχει μόνιμη θέση ελλιμενισμού, να ενημερώνει τη Λιμενική Αρχή καθώς και τον φορέα, όταν απαιτείται, γνωστοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του σκάφους (ολικό μήκος κ.λπ.) καθώς και τον πιθανό χρόνο παραμονής του στον λιμένα ή Μαρίνα, προκειμένου να του ορισθεί ο χώρος (θέση) πρόσδεσης του σκάφους.

ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Για την πρόσδεση κάθε σκάφους καταβάλλονται τέλη ελλιμενισμού. Η καταβολή τους γίνεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στον φορέα που έχει την οικονομική εκμετάλλευση και διαχείριση του λιμένα.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω μία ευχή ……….

Μήπως ήλθε η ώρα να επανεξετασθεί το θέμα του ολικού μήκους των σκαφών για να θεωρούνται ως μικρά π.χ. αντί για τα δέκα (10) μέτρα να ορισθεί στα δώδεκα (12) μέτρα με συνακόλουθη και αναγκαία κατάργηση του τεκμηρίου (ν. 2238/1994, όπως ισχύει) για τα σκάφη αυτά; Αλλά για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με όλα τα επιχειρήματα που συνηγορούν στην υιοθέτηση της ευχής αυτή !!!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο αυτό δεν πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με διαβατηριακές, τελωνειακές και υγειονομικές διατυπώσεις.

You may also like...

rfwbs-slide