ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΕΝΑΝΠ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΓΛΙΣΤΡΕΣ

ΘΕΜΑ: «Κεκλιμένα επίπεδα καθέλκυσης – ανέλκυσης σκαφών αναψυχής (ράμπες – γλίστρες)».

ΣΧΕΤ : α. Ν. 2160/1993 (άρθρο 6, πργ.22) όπως αντικαταστάθηκε από το το Ν. 2636/1998 (άρθρο 27 πργ. 4) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».

β. Ν. 2971/2001 (άρθρο 2). «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

γ. Το αρ. πρ. 3117.1/Μ.4.2/02/03-02-1997 έγγραφο ΥΕΝ/ΔΛΑ/ΓΕΕ.

δ. Το αρ. πρ. 007/08/ΕΤ/17-01-2008 έγγραφο Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πλαστικών Σκαφών, Παρελκομένων , Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με τη διαδικασία κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων καθέλκυσης – ανέλκυσης σκαφών (ραμπών – γλιστρών) και τη νομοθεσία που διέπει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2160/1993 (άρθρο 6, πργ.22) όπως αντικαταστάθηκε από το το Ν. 2636/1998 (άρθρο 27, πργ. 4), «με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα.
Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής…Οι ράμπες μετά την κατασκευή τους αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και οι αρμοδιότητα συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/01(άρθρο 2): «ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήματος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές».

2. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη α) τις αυξανόμενες τάσεις του αριθμού των σκαφών αναψυχής β) τις καταγγελίες για παρεμπόδιση χρήσης υφιστάμενων ραμπών – γλίστρών, γ) τη σημασία διατήρησης του κοινοχρήστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, και της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, θα πρέπει οι Λιμενικές Αρχές για τις περιοχές δικαιοδοσίας τους:

α) Να προβούν σε έλεγχο των τυχόν κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών – γλιστρών) καθέλκυσης – ανέλκυσης σκαφών για διαπίστωση της ελεύθερης και ομαλής προσπέλασης μέσω αυτών και της ανεμπόδιστης λειτουργίας τους. Επισημαίνεται ότι έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

β) Να ενημερώσουν υποδεέστερές τους Αρχές, παρέχοντας κατά κρίση τους επιπρόσθετες οδηγίες.

γ) Να κοινοποιήσουν στους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής τους την παρούσα.

δ) Να έρθουν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. προκειμένου να εξετάσουν την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών–γλιστρών).

ε) Να κινήσουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων ισχύουσας νομοθεσίας και ύπαρξης παράνομων πράξεων – παραλείψεων.

στ) Να τηρούν στην Υπηρεσία τους κατάλογο των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών – γλιστρών) για τις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

ζ) Όπου υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας να διενεργηθεί αυτοψία από τους οικείους Δήμους και Κοινότητες, ώστε να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1.Γρ. κ. ΥΕΝΑΝΠ

2.Γρ. κ. ΓΓ/ΛΛΠ-ΓΓ

3.Γρ. κ. ΑΛΣ

4. Γρ. κ. Α΄ΥΛΣ

5. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ

You may also like...

rfwbs-slide