Ελήλυθεν η ώρα ίνα (ξανα)επιτραπεί ο Πεζόβολος

ΠΕΖΟΒΟΛΟΣ

Παρατίθεται πιο κάτω άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΨΑΡΕΜΑ» και είχε σταλεί και στην αρμόδια, για την άσκηση της αλιευτικής πολιτικής, Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του (νυν) Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αποτέλεσμα του άρθρου αυτού και μετά αλληλογραφία μεταξύ της πιό πάνω Διεύθυνσης και της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ε.Ε. εκδόθηκε η αριθ. 9125.7/12/2012/23-8-2012 εγκύκλιος η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Ρύθμιση για το ερασιτεχνικό αλιευτικό εργαλείο «πεζόβολος» στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την αλιεία στη Μεσόγειο.

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 165814/4-4-2007 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αλιείας.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της ανωτέρω διευκρινιστικής εγκυκλίου που εκδόθηκε για την εφαρμογή του κανονισμού για την αλιεία στη Μεσόγειο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Στην εγκύκλιο εφαρμογής του κανονισμού της Μεσογείου και ειδικότερα στο σημείο Δ  (Μη εμπορική – Ερασιτεχνική αλιεία) συμπεριλαμβάνεται το αλιευτικό εργαλείο «Πεζόβολος», το οποίο αποτελεί μικρό κυκλικό απλάδι δίχτυ ρίψης, στα εργαλεία που απαγορεύονται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης του θέματος μετά από σχετικές καταγγελίες ενδιαφερόμενων αλιέων, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ, όπου αποσαφηνίστηκε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα για χρήση εργαλεία με σκοπό την ερασιτεχνική αλιεία σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνδυασμό με το π.δ. 373/1985 για την ερασιτεχνική αλιεία, επιτρέπεται η χρήση του αλιευτικού εργαλείου «πεζόβολος».

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Η Διευθύντρια

ΑΡΘΡΟ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Απαγόρευση του αλιευτικού εργαλείου «Πεζόβολος».

Όπως είναι ευρύτατα γνωστό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του αριθ. 1967/2006 Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύτηκε στο αριθ. L. 409 Φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 31-ΔΕΚ-2006 «Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, μηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμού διχτυών βυθού. Απαγορεύεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία η χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη».

Το αρμόδιο, τότε, για την άσκηση της αλιευτικής πολιτικής της Χώρας μας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρώην Γεωργίας και ήδη Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δια της αρμόδιας Υπηρεσίας του (Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας) με την αριθ. 165814/4-4-2007 ερμηνευτική του Κανονισμού 1967/2006 εγκύκλιό του προς όλες τις Υπηρεσίες Αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και το Λιμενικό Σώμα διευκρίνισε ότι:

«Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση κάθε είδους διχτυών (συμπεριλαμβανομένου και του πεζόβολου) καθώς και η χρήση παραγαδιών για αλιεία άκρως μεταναστευτικών ειδών».

Καίτοι η παραπάνω διάταξη του άρθρου 17 του εν λόγω Κανονισμού είναι αρκούντως σαφής εν τούτοις, για αυτονόητους λόγους θα προσπαθήσουμε να την αναλύσουμε περισσότερο. Ειδικότερα:

Φτιάξαμε έναν πίνακα που έχει δύο στήλες.

Στην αριστερή στήλη αναγράφεται το αλιευτικό εργαλείο που αναφέρεται στην παραπάνω διάταξη του άρθρου 17 του Κανονισμού  και του οποίου η χρήση απαγορεύεται από τους ερασιτέχνες ψαράδες.

Στη δεξιά στήλη αναγράφεται ο ορισμός του κάθε εργαλείου όπως αυτός δίδεται από τον ίδιο τον αριθ. 1967/2006 Κανονισμό.

Δείτε λοιπόν τον πίνακα παρακάτω:

«Άρθρο 17

Ερασιτεχνική αλιεία

  1. 1. Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση:

συρόμενων διχτυών

«συρόμενα εργαλεία»: αλιευτικά εργαλεία, πλην των συρτών, που σύρονται είτε με την ισχύ του κινητήρα του αλιευτικού σκάφους ή ρυμουλκούνται με βαρούλκα του αλιευτικού σκάφους, το οποίο είτε είναι αγκυροβολημένο είτε κινείται αργά, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των συρόμενων διχτυών και δραγών

κυκλωτικών διχτυών

«κυκλωτικά δίχτυα»: δίχτυα τα οποία αλιεύουν ψάρια περικυκλώνοντάς τα τόσο από τις πλευρές όσο και από το κάτω μέρος. Μπορούν είτε να είναι εξοπλισμένα με σχοινί (στίγκο) είτε όχι.

γρι-γρι

«γρι-γρι»: κυκλωτικό δίχτυ, το κάτω μέρος του οποίου κλείνει με τη βοήθεια ενός σχοινιού (στίγκου) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του διχτύου, το οποίο διέρχεται από σειρά δακτυλίων κατά μήκος του κάτω γραντιού, βοηθώντας το στιγκάρισμα και το κλείσιμο του διχτυού. Τα γρι-γρι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών, μεγάλων πελαγικών ειδών ή βενθικά είδη,

Δραγών σκάφους, μηχανοκίνητων δραγών

«δράγες»: εργαλεία τα οποία είτε σύρονται από τον κύριο κινητήρα σκάφους (δράγα σκάφους) είτε σύρονται από μηχανοκίνητο βαρούλκο αγκυροβολημένου σκάφους (μηχανοκίνητη δράγα) για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων και τα οποία αποτελούνται από ένα δικτυωτό σάκο ή μεταλλικό καλάθι το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε ένα άκαμπτο πλαίσιο μεταβλητού μεγέθους και σχήματος, του οποίου το χαμηλότερο τμήμα μπορεί να φέρει έλασμα απόξεσης το οποίο μπορεί να είναι είτε στρογγυλεμένο, είτε κοφτερό είτε οδοντωτό, και μπορεί ή όχι να είναι εξοπλισμένο με ολισθητήρες και σανίδες κατάδυσης. Ορισμένες δράγες είναι επίσης εφοδιασμένες με υδραυλικό εξοπλισμό (υδραυλικές δράγες). Οι χειροκίνητες δράγες ή οι δράγες που σύρονται με χειροκίνητο βαρούλκο σε ρηχά νερά με ή χωρίς σκάφος για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων (χειροκίνητες δράγες) δεν θεωρούνται ως συρόμενα εργαλεία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

απλαδιών διχτυών

«απλάδι δίχτυ βυθού»: δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με φελλούς και βάρη, στερεωμένο ή που μπορεί να στερεώνεται με οποιοδήποτε μέσο στο βυθό της θάλασσας και το οποίο διατηρεί το αλιευτικό εργαλείο ακινητοποιημένο πλησίον του βυθού ή επιπλέει στο νερό καθέτως,
μανωμένων διχτυών και «μανωμένο δίχτυ»: δίχτυ το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα τεμάχια διχτυών τα οποία αναρτώνται από κοινού εν παραλλήλω με ενιαίο επάνω γκραντί, το οποίο στερεώνεται ή το οποίο μπορεί να στερεωθεί με οποιοδήποτε μέσο στο βυθό της θάλασσας,
συνδυασμού διχτυών βυθού

«συνδυασμός διχτυών βυθού»: απλάδι δίχτυ βυθού το οποίο συνδυάζεται με μανωμένο δίχτυ το οποίο αποτελεί το κατώτερο μέρος,

Απαγορεύεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία η χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη».

Σε τι συμπεράσματα όμως μπορεί να καταλήξει όποιος διαβάζει προσεκτικά τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό με το κείμενο της ερμηνευτικής (;) εγκυκλίου της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Μήπως φίλοι αναγνώστες καταλάβατε αυτό που και εγώ έχω καταλάβει.

Μήπως έχουμε μία ακόμη περίπτωση που η Διοίκηση με ερμηνευτικές της εγκυκλίους έρχεται να καταργήσει το νόμο (στην προκείμενη περίπτωση τον Κανονισμό).

Μήπως νομοθετούμε με εγκυκλίους;

Κάποτε είχα ακούσει ότι το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει το 95% των πράξεων της Διοίκησης και τούτο για το σωφρονισμό της Διοίκησης. Το Ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) δεν πάει πίσω ως προς το θέμα αυτό.

Ειδικότερα:

(α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 ορίζει ότι απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση διχτυών τα οποία κατονομάζει δηλ.:

συρόμενων διχτυών,

κυκλωτικών διχτυών,

γρι-γρι,

δραγών σκάφους,

μηχανοκίνητων δραγών,

απλαδιών διχτυών,

μανωμένων διχτυών και

συνδυασμού διχτυών βυθού.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ.Α.Α.Τ. αναφέρει: «Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση κάθε είδους διχτυών (συμπεριλαμβανομένου και του πεζόβολου)………..».

Είναι εμφανής νομίζω η διαφοροποίηση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού. Οι λέξεις «κάθε είδους διχτυών (συμπεριλαμβανομένου και του πεζόβολου)» δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού, η οποία κατονομάζει ρητά τα είδη διχτυών των οποίων απαγορεύεται η χρήση τους από τους ερασιτέχνες ψαράδες.

Βλέπουμε λοιπόν το ελληνικό παράδοξο δηλ. να καταργείται με εγκύκλιο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 288 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). έχει ισχύ άμεση,  γενική, δεσμευτική ως προς όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και των Κοινοτήτων και δεν μπορεί να εφαρμοστεί με ελλιπή, επιλεκτικό ή μερικό τρόπο. Πρόκειται για δεσμευτική νομική πράξη για τα όργανα και τα κράτη μέλη·

Επειδή σε κάθε περίπτωση ο πεζόβολος δεν είναι συρόμενο δίχτυ ή κυκλωτικό δίχτυ θα μπορούσε, ενδεχομένως, κάποιος να ισχυρισθεί ότι είναι απλάδι ή μανωμένο δίχτυ. Τα μανωμένα δίχτυα έτσι και αλλιώς απαγορεύονται με το π.δ. 373/1985. Άρα στην προκείμενη περίπτωση μας ενδιαφέρει μόνο ο ορισμός του απλαδιού διχτυού.

Όμως ο πεζόβολος δεν είναι απλάδι δίχτυ βυθού γιατί, σύμφωνα πάντοτε με τον ορισμό που δίνει ο ίδιος ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

– δεν διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με φελλούς και βάρη,

– Δεν είναι στερεωμένο ή που μπορεί να στερεώνεται με οποιοδήποτε μέσο στο βυθό της θάλασσας και

– Δεν διατηρείται ακινητοποιημένο πλησίον του βυθού ή επιπλέει στο νερό καθέτως.

Ο πεζόβολος δεν είναι δίχτυ βυθού αλλά ρίψης ή εκτόξευσης.

Ο ορισμός του πεζόβολου που δίνω στο, υπό τον τίτλο «Λιμενομία», βιβλίο μου είναι ο ακόλουθος:

ΠEZOBOΛOΣ: Κυκλικό δίχτυ ρίψης, χωρίς φελλό, το οποίο περιμετρικά φέρει πολλά μολύβια περασμένα σε σχοινί. Ρίχνεται με το χέρι στη θάλασσα και ξανασηκώνεται σχεδόν αμέσως. Όταν κατά το σήκωμα τον τραβήξουμε από το κέντρο, τότε σηκώνονται το σχοινί και τα μολύβια προς τα μέσα σχηματίζοντας σακούλα μέσα στην οποία αιχμαλωτίζονται τα ψάρια. Ρίχνεται από την παραλία και καλύπτει έκταση 15-20 τ.μ. ανάλογα με την ικανότητα και τη δύναμη του ατόμου που τον ρίχνει.

You may also like...

rfwbs-slide